Sök

 • 157 träffar på ""

 • Underjordsbehållare

  Gör så här för att skaffa underjordsbehållare: Börja med att kontakta Merabs kundtjänst.  Vi hjälper er  att reda ut vilka krav som finns när det gäller hämtning av avfall från underjordsbehållare. Därefter beställer ni underjordsbehållare genom en leverantör (inte via Merab) som också hjälper er med installationen. Merab:s uppgift är sen att hämta och hantera avfallet.

 • Avfallsdeklaration deponiavfall

  Det är avfallsproducenten som är ansvarig för att göra karaktäriseringen. Ofullständiga eller fel ifyllda blanketter medför att lass nekas inkörning till dess att blanketten är ifylld korrekt. Alla fält i blanketten ska fyllas i. Blanketten kan lämnas i vågen, eller mailas till vagen@merab.se.

 • Så här placerar du dina kärl

  Här kan du läsa om hur dina kärl ska vara placerade. Placering av kärl Tänk på att ställa kärlen med handtagen och de stora hjulen utåt mot gatan, vid tomtgräns mot farbar väg – senast 06.00 på hämtningsdagen. Kärlet ska då stå på en jämn, hårdgjord yta utan nivåskillnader fram till tomtgräns. Kärlet står då skyddat och är det försett med mer än 2 hjul, så kan...

 • Sommarsäkra din sophämtning

  Med värmen kommer ofta problem med flugor och larver i matavfallet. Här får du tips för hur du ska slippa en larvig sommar. En fluga lägger omkring 40 ägg varannan dag, vilket på kort tid leder till ett stort antal individer. Vid gynnsamma förhållanden, som ett varmt och fuktigt kärl i solen, utvecklas flugans ägg till larver redan efter tio timmar. För att bli av med larver och...

 • Tillgänglighetsredogörelse

  Här beskrivs hur merab.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och hur du kan rapportera brister till oss. Vi strävar efter att merab.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla, oavsett funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel du använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå...

 • Impregnerat trä

  Impregnerat trä är farligt avfall.  Det brukar ha en grönaktig färg som gör det urskiljbart gentemot annat trä. EXEMPEL PÅ IMPREGNERAT TRÄ terrass slipers trall staket OMHÄNDERTAGANDE AV IMPREGNERAT TRÄ MERAB, kan ta emot impregnerat trä. Om du väljer en annan mottagare försäkra dig om att de är godkända för denna typ av avfallshantering. Vid tveksamheter kontakta din kommun.

 • Nytt abonnemang/Ändra abonnemang

  Här kan du välja abonnemang ändra eller lägga till något i ditt abonnemang genom formuläret nedan. Här kan du välja abonnemang ändra eller lägga till något i ditt abonnemang genom formuläret för abonnemangsändringar. Våra taxor hittar du lite längre ned på sidan. Redigera modul: Det finns %d svar på det här formuläret. Ändra abonnemang/Nytt abonnemang ...

 • Icke farligt avfall för deponering

  Allt avfall som ska deponeras ska vara karakteriserat. Avfallsproducenten ska känna till avfallets egenskaper och vilka ämnen det innehåller. Man måste också bedöma hur stor utlakningen av föroreningar är när avfallet ligger i deponin. I vissa fall krävs att avfallet provas. I karaktäriseringen ingår även att kontrollera om avfallet kan återvinnas istället för att...

 • Miljövänlig avfallshantering

  Rivningsavfallet i Sverige uppskattas till flera miljoner ton per år, varav endast en liten del återvinns idag. Genom en kretsloppsanpassad hantering skulle en större del kunna återvinnas. Innan rivning och renovering är det viktigt att farliga ämnen och material identifieras vid en inventering. Inventeringen är en förutsättning för att bygg- och rivningsavfallet ska kunna tas omhand...

 • Förpackningar

  Tidningar  och förpackningar ska ni sortera ut och lämna på en återvinningscentral. Ni kan också abonnera på kärl eller container hos oss. Insamlingen gäller alla förpackningar av: metall, papper, glas och plast. Alla hushåll och verksamheter måste sortera ut sina förpackningar. Om ni är osäker på hur ni ska sortera materialet, kan ni läsa på förpackningen. Det brukar stå...