Om MERAB

Om MERAB

Blomma

MERAB står för Mellanskånes Renhållningsaktiebolag

Merab är ett regionalt avfalls- och återvinningsföretag som ägs gemensamt av de tre kommunerna Eslöv, Hörby och Höör. MERAB svarar för driften av sex återvinningscentraler samt ansvarar för insamling av hushållsavfall i samtliga tre ägarkommuner. Bolagets syfte är att inom kommunerna Eslöv, Hörby och Höör hantera renhållningsfrågor med beaktande av miljö- och resurshänsyn, på ett för kommunmedlemmarna ändamålsenligt och effektivt sätt.

Avfallshierarki

I avfallsbranschen arbetar vi utifrån avfallshierarkin: vi förebygger uppkomst av avfall, vi verkar för att mer återanvänds och för att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt.

Prioritering: minimera, återanvända, återvinna, återvinna energi och sist deponera.

Våra kunder om oss

Enligt den senaste kundundersökningen är MERAB: trygg, pålitlig, grön och bra. En fråga som fanns med i kundundersökningen var: Om du skulle beskriva MERAB med tre ord, vilka skulle det vara?
Ju fler som nämnde ett ord, desto större visas dess association.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window