Om MERAB

Om MERAB

Blomma

MERAB står för Mellanskånes Renhållningsaktiebolag

Merab är ett regionalt avfalls- och återvinningsföretag som ägs gemensamt av de tre kommunerna Eslöv, Hörby och Höör. MERAB svarar för driften av sex återvinningscentraler samt ansvarar för insamling av hushållsavfall i samtliga tre ägarkommuner. Bolagets syfte är att inom kommunerna Eslöv, Hörby och Höör hantera renhållningsfrågor med beaktande av miljö- och resurshänsyn, på ett för kommunmedlemmarna ändamålsenligt och effektivt sätt.

Avfallshierarki

I avfallsbranschen arbetar vi utifrån avfallshierarkin: vi förebygger uppkomst av avfall, vi verkar för att mer återanvänds och för att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt.

Prioritering: minimera, återanvända, återvinna, återvinna energi och sist deponera.

Våra kunder om oss

Enligt den senaste kundundersökningen är MERAB: trygg, pålitlig, grön och bra. En fråga som fanns med i kundundersökningen var: Om du skulle beskriva MERAB med tre ord, vilka skulle det vara?
Ju fler som nämnde ett ord, desto större visas dess association.