Personuppgiftsbehandling

Personuppgiftsbehandling

På denna sida vill MERAB informera om hur vi arbetar med en trygg hantering av dina personuppgifter. MERAB behandlar dina personuppgifter för att kunna ta hand om hushållsavfall, tömma enskilda avlopp samt driva återvinningscentraler. Behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning, GDPR och Merab är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Läs gärna igenom nedanstående text.

Information om behandling av personuppgifter

Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB) är ett kommunalt bolag som har utsetts av ägarkommunerna Eslöv, Hörby och Höör att ansvara för den lagstadgade kommunala renhållningsskyldigheten. Det innebär att MERAB har behov av att behandla personuppgifter för fastighetsägare inom kommunerna för att kunna planera och samordna avfallshämtningen och slamtömningen. Behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning och med stöd av allmänt intresse och rättslig förpliktelse.

Ändamålen med personuppgiftsbehandlingen är att tillhandahålla avfallstjänster på ett effektivt och genomförbart sätt, för administration och kundservice, som underlag för debitering samt för att kunna utföra kvalitetsuppföljning av de entreprenörer som utför den faktiska avfallshämtningen och slamtömningen på uppdrag av MERAB. Personuppgifterna använder vi även för att ge rätt information och god service till våra abonnenter.

MERAB lämnar aldrig information om dina personuppgifter vidare till tredje man för ändamål som rör direkt marknadsföring.

De direkta personuppgifter vi behandlar är namn, personnummer, adress, telefonnummer, mailadress samt fastighetsbeteckning. Dessa uppgifter behöver vi för att kunna kontakta dig samt för att kunna planera och samordna avfallshämtningen och slamtömningen och fakturera dig som kund för dessa tjänster. För abonnenter som använder autogiro hanterar vi även kontonummer. Uppgifterna sparas i sju år i enlighet med bokföringslagen efter att ditt abonnemang har avslutats.

MERAB tillhandahåller personuppgifter till den entreprenör som har i uppdrag enligt avtal med MERAB att utföra tömning av avfallskärl respektive enskild avloppsanläggning. MERAB tecknar ett personuppgiftsbiträdesavtal med entreprenören som tar del av dina personuppgifter. Avtalet innehåller krav på entreprenören att följa angivna instruktioner samt dataskyddsförordningen vid hantering av dina personuppgifter.

Du som kund har rätt att begära ut information om de personuppgifter som behandlats om dig hos MERAB.

MERAB ska vid en sådan begäran uppge vilka uppgifter som behandlats, ändamålen med behandlingen samt till vem dessa uppgifter har lämnats ut. Informationen skickas till din folkbokföringsadress inom fem arbetsdagar. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga, ofullständiga eller missvisande personuppgifter. Om du anser att MERAB hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att rapportera klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Åsa Winkler
VD MERAB

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window