Asfalt

Asfalt

Bra att veta:
MERABs återvinningscentraler och MERABs avfallsanläggning i Rönneholm tar ej emot asfalt. OMHÄNDERTAGANDE AV ASFALT Asfalt som inte är baserat på stenkolstjära bör återvinnas. Verksamhet som omfattar krossning och återanvändning av asfalt ska anmälas till kommunen. Innehåller asfalten stenkolstjära ska den tas om hand som farligt avfall. Försäkra dig om att mottagaren är godkända för denna typ av avfallshantering. Vid tveksamheter kontakta din kommun.