Återvinningsstationer

Återvinningsstationer

Den 1 januari 2024 tog MERAB över ansvaret för återvinningsstationerna i Eslöv, Hörby och Höör

Detta ansvar har tidigare legat på FTI (Svenska Förpackningsinsamlingen) i många år men övergick till kommunerna vid årsskiftet efter att regeringen beslutat om förändringar i förordningen om producentansvar för förpackningar (SFS 2022:1274).

I dagsläget finns det 28 återvinningsstationer i MERAB-regionen, varav 14 finns i Eslöv, 10 i Hörby och 5 i Höör.

På återvinningsstationerna kan kommuninvånarna lämna förpackningar av papper, plast, metall och glas i olika behållare.

Insamlingen på återvinningsstationerna är till för de hushåll som inte har fastighetsnära insamling eller om utrymmet i sopkärlet vid någon tidpunkt inte skulle räcka till.

Utgångspunkten är att samtliga återvinningsstationer ska finnas kvar tills vidare, men att de kan komma att avskaffas på sikt efterhand som andelen fastigheter med fastighetsnära insamling av förpackningar ökar.

MERAB tog över befintliga behållare och övriga inventarier på återvinningsstationerna från FTI utifrån självkostnadspris den 1 januari 2024. Den totala kostnaden för detta bedöms uppgå till ca 1 miljon kr.

MERAB har har tecknat nya markavtal med kommunerna och privata fastighetsägare gällande de befintliga platserna för återvinningsstationernas placering under 2023.

Under 2023 har MERAB handlat upp tömning av behållarna på återvinningsstationerna och skötseln av samtliga återvinningsstationer.

Vanliga frågor och svar om återvinningsstationer

Alla har en lagstadgad skyldighet att sortera ut förpackningar men också exempelvis elavfall, läkemedel, däck och batterier och lämna det till särskild insamling. Från 2024 gäller det även matavfall och trädgårdsavfall. Se Avfallsförordningen 4 §.

Varje förpackning som du lämnar till återvinning innebär att du spar på jordens resurser och värnar om klimatet. Till exempel halveras koldioxidutsläppen om du källsorterar en plastförpackning istället för att slänga den i soppåsen.

Ni kontaktar MERABs kundtjänst för mer information.

När någon dumpar felaktigt avfall på en återvinningstation så ökar kostnaderna och ju mer systemet kostar, desto dyrare blir det för oss när vi handlar. Därför är det viktigt att vi hjälps åt att hålla återvinningsstationerna rena och snygga.

Enligt Naturvårdsverkets riktvärden får industri-/verksamhetsbuller vid bostäder, skolor och vårdlokaler inte överstiga 50 dBA dagtid (06- 18), 45 dBA kvällstid (18-22) eller 40 dBA nattid (22-06). Buller från återvinningsstationer uppstår främst från insamling av glasflaskor. Enligt FTI:s generella bullermätningar uppnås 55 dBA från glasbehållare efter ca 45 meter på fria ytor. Dessa mätningar är gjorda utan att räkna med bullerplank, buskage, behållarens isolering eller omgivande buller från verksamheter eller närliggande väg. Vilket innebär att decibelnivåer varierar beroende på stationernas individuella förutsättningar.

Återvinningsstationerna till för hushållen och det är bara förpackningar som får slängas här.

Ni kan skicka info till kundtjänst.

Det finns ett producentansvar på förpackningar. Det innebär att de som tillverkar eller säljer förpackade varor är skyldiga att bekosta insamling och ordna återvinning av varje förpackningsslag.

Eftersom diskborsten inte är en förpackning ska den inte lämnas på återvinningsstationen. Den läggs i vanliga soppåsen eller i särskild plastinsamling på återvinningscentralen.

Dricksglas är inte heller en förpackning. De är ofta av en annan glaskvalitet än glasförpackningar, blandas glaskvaliteterna försämras möjligheterna att återvinna glaset.

Du behöver inte diska ur förpackningen, men de måste vara tömda på sitt innehåll.

Om det är förpackningar som innehåller farligt avfall, till exempel nagellack, lämnas hela förpackningen med innehåll som farligt avfall på återvinningscentralen.

Nej, materialet som lämnats till återvinningsstationen är producentorganisationerna och MERABs som ansvarar för insamlingen. Att ta det betraktas som stöld.

Var anmäler jag om batteriholken är full?

Batterier ingår i producentansvaret för elektronik och hanteras av El-Kretsen. FTI samarbetar med El-Kretsen och erbjuder insamling av batterier på de flesta av våra återvinningsstationer. Vill du veta var du kan lämna dina batterier kan du besöka El-kretsens webbplats: www.el-kretsen.se

Vår ambition är att entreprenörerna ska tömma behållarna utifrån hur behoven ser ut på respektive station. Vi jobbar kontinuerligt med att se över tömningsfrekvensen för att undvika nedskräpning och överfulla behållare. Vi försöker undvika onödiga transporter och därför är det bra att platta till och vika ihop sina förpackningar. Då blir det plats för fler förpackningar i behållarna och tömningsbilarna behöver inte transportera luft.

Att etablera nya återvinningsstationer kräver att vi samarbetar med kommun eller annan markägare. Först måste en lämplig plats identifieras. Därefter behöver vi få tillstånd att stå på platsen samt även få godkänt bygglov. Kontakta gärna MERAB med ditt önskemål!

Det är det dominerande materialslaget som avgör hur det ska sorteras. Om de olika materialen är lätta att separera ska de skiljas åt, till exempel skruvkorken i plast på en mjölkförpackning i papper. Det ska inte krävas verktyg för att dela materialen, så basen där skruvkorten sitter fast får alltså sitta kvar.

Knyckla ihop förpackningen – om den vecklar ut sig nästan helt är det mest plast, annars papper.

Samma sak gäller för plast och metall – om den vecklar ut sig är det mest plast, annars metall.

Det är av säkerhetsskäl – ingen ska kunna skada sig på glaset. De små öppningarna minskar också risken för att främmande material och skräp hamnar i behållarna.

Det är Boverket (som är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende) som beslutar om storleken på inkasthålen. Utformning och mått är satta för att hindra att någon, med risk för skada, tar sig in i behållarna.

Återvinningsstationen (ÅVS) är endast till för hushållens förpackningar och drivs av kommunen. Här kan du lämna förpackningar av plast, papper, glas och metall. I de flesta kommuner kan du även lämna tidningar på återvinningsstationerna, i vissa fall finns det även en batteriholk där du kan lämna uttjänta batterier av mindre storlek.

Återvinningscentralen (ÅVC) är bemannad och drivs av kommunen. Här lämnar du bland annat grovavfall som möbler, trädgårdsavfall, elektronik, vitvaror, leksaker och porslin. Även farligt avfall lämnas på återvinningscentralen. På återvinningscentralen kan du ofta också lämna stora emballage som inte går in behållarna på återvinningsstationen.

Ja. I MERABS uppdrag ingår att städa runt behållarna och även på intilliggande område, om skräpet kan härledas till återvinningsstationen. Har material eller felaktigt avfall dumpats utanför behållare räcker inte vanlig städning till och det kan vara svårt för städarna att få det med sig.

Har behållaren redan tömts finns det tyvärr ingen möjlighet att få tillbaka det du tappat.  Om den inte är tömd så kan man försöka få tag på det man tappat men det kan vara svårt.

Nej, återvinningsstationerna är inte anpassade för verksamheter. Det är bara hushåll som får lämna sina förpackningar på återvinningsstationerna. Driver du en verksamhet eller ett företag vänder du dig till en entreprenör för att få hjälp med hämtning av din återvinning. Det går även bra lämna ditt företags uttjänta pappers-, plast- och metallförpackningar på FTI:s så kallade mottagningspunkter.

Återvinningsstationerna är bara till för hushållens förpackningar. Förskolor, skolor, andra verksamheter och företag vänder sig direkt till en entreprenör för att få hjälp med hämtning av sin återvinning.

Det beror framför allt på förordningen om producentansvar, som innebär att den som sätter en förpackning på marknaden också ansvarar för att den kan samlas in och återvinnas. För att det ska fungera i praktiken måste politikerna definiera vilka varor som ska omfattas och definiera vilka som är ansvariga för att organisera och finansiera en insamling. Det kallas alltså producentansvar och förpackningar är en varugrupp som har producentansvar. En annan anledning är att olika typer av material används till olika typer av produkter, även om grundmaterialet (till exempel plast eller glas) är detsamma. Blandas förpackningsmaterial med produkter kan den nya råvaran bli av sämre kvalitet. Man kan till exempel inte blanda glasförpackningar med vilket sorts glas som helst. Fönsterglas och dricksglas är av annan kvalitet än den som används i glasförpackningar. Om de blandas får det nya glaset sämre kvalitet.

Sök upp din återvinningsstation på MERABS hemsida, där finns en länk som heter Sopor.nu. Där hittar du information om schema för tömning och städning genom att klicka på kartnålen för din station. Här kan du även anmäla att återvinningsstationen behöver tömmas eller städas.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window