Återvinningsstationer

Återvinningsstationer

Den 1 januari 2024 tar MERAB över ansvaret för återvinningsstationerna i Eslöv, Hörby och Höör

MERAB tar över ansvaret för insamling av förpackningar på återvinningsstationerna i Eslöv, Hörby och Höör På styrelsemötet den 12 april beslutade MERAB:s styrelse att bolaget den 1 januari 2024 tar över ansvaret för återvinningsstationerna i Eslöv, Hörby och Höör.

Det innebär att MERAB från den 1 januari 2024 kommer att sköta tömning och skötsel av återvinningsstationerna i Eslöv, Hörby och Höör. Detta ansvar har tidigare legat på FTI (Svenska Förpackningsinsamlingen) i många år men övergår till kommunerna vid kommande årsskifte efter att regeringen beslutat om förändringar i förordningen om producentansvar för förpackningar (SFS 2022:1274).

I dagsläget finns det 28 stycken återvinningsstationer i MERAB-regionen, varav 13 finns i Eslöv, 10 i Hörby och 5 i Höör.

På återvinningsstationerna kan kommuninvånarna lämna förpackningar av papper, plast, metall och glas i olika behållare.

Insamlingen på återvinningsstationerna är till för de hushåll som inte har fastighetsnära insamling eller om utrymmet i sopkärlet vid någon tidpunkt inte skulle räcka till.

Utgångspunkten är att samtliga återvinningsstationer ska finnas kvar tills vidare, men att de kan komma att avskaffas på sikt efterhand som andelen fastigheter med fastighetsnära insamling av förpackningar ökar.

MERAB tar över befintliga behållare och övriga inventarier på återvinningsstationerna från FTI utifrån självkostnadspris den 1 januari 2024. Den totala kostnaden för detta bedöms uppgå till ca 1 miljon kr.

MERAB har för avsikt att teckna nya markavtal med kommunerna och privata fastighetsägare gällande de befintliga platserna för återvinningsstationernas placering under 2023.

Under 2023 kommer MERAB att handla upp tömning av behållarna på återvinningsstationerna och skötseln av samtliga återvinningsstationer.