Krav på uppställningsplats

Krav på uppställningsplats

Container eller lastväxlarflak placeras i markplan. Placering på upphöjd yta eller lastbrygga accepteras ej. Uppställningsytan för container/lastväxlarflak ska vara hårdgjord, exempelvis med asfalt, betong, grus eller likvärdigt material.

Rekommenderade minsta mått på uppställningsplats

Tömning med lastväxlarfordon

  • Fri yta framför containern 15 m
  • Uppställningsyta beroende på containerstorlek.
  • Minsta avstånd mellan och runt container/lastväxelflak 1 m.
  • Tänk på att innehållet får max väga 10 ton.

Placering avseende brandrisk

Containrar avsedda för avfallsförvaring är ofta utsatta för anlagda bränder inom Räddningstjänsten Syds geografiska område. Dessa är ofta placerade nära byggnader och risken är därför stor för brandspridning till byggnaderna. Det är viktigt att man vid utplacering tar hänsyn till såväl brandsäkerheten samt räddningstjänstens framkomlighet.

Allmänt

Det finns idag både öppna och täckta containrar. Säkerhetsåtgärderna skiljer sig åt beroende på vilken typ det är och om de är försedda med lås eller inte. Med öppen container avses containrar som helt saknar lock eller har lock utförda i brännbart material. Med täckt container avses containrar som är utförda helt i obrännbart material samt är försedda med lås eller annan anordning som förhindrar tillträde för obehöriga. Om de har lock som inte är försedda med lås eller dylikt anses de vara öppna.

Placering

Containrar skall oavsett typ placeras på sådant sätt att räddningstjänstens framkomlighet inte begränsas vid en räddningsinsats. Placering på så kallade räddningsvägar får ej ske. Observera att försäkringsbolag kan ha kompletterande krav avseende placeringen.

Öppen container

Öppen container får ej ställas närmare byggnad än sex meter. Samma avstånd gäller mot utskjutande tak (exempelvis tak över lastbryggor).

Täckt container

För täckta containrar finns ej några krav på avstånd.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window