Fettavskiljare

Fettavskiljare

Enligt Renhållninngsordningen är fett från fettavskiljare hushållsavfall (9§). Hushållsavfall ska tas om hand om av MERAB (11§) Fettavskiljare ska tömmas minst 4 ggr/år eller oftare (20§).

Krav på fettavskiljare

Fett som släpps ut i avloppsledningarna kan orsaka stora problem med bland annat stopp i ledningarna och källaröversvämningar. Avloppsvatten från i princip alla verksamheter som handhar livsmedel innehåller mer fett än gränsvärdet tillåter. Gränsvärdet finns angivet i kommunernas Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA) och får inte överskridas vid något tillfälle. Det är fastighetsägaren som ska se till att avloppsvatten som kan skada ledningsnätet inte släpps ut till det kommunala nätet.

Hur fungerar fettavskiljaren?

Vattnet rinner genom avskiljaren, slammet sjunker, fettet separeras uppe.Fettavskiljaren fungerar enligt principen att fett är lättare än vatten. När vattnet rinner genom avskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten i det första facket medan fettet stiger och lägger sig vid ytan i nästa fack.

Daglig hantering

Fettavskiljaren är konstruerad för att skilja ut fett från avloppsvattnet, inte för att ta emot större fettmängder på en gång. Häll aldrig matolja eller frityrfett direkt i avloppet! Frityrolja ska samlas upp i dunkar och lämnas till återvinningscentralen eller tas om hand av ett godkänt fettåtervinningsföretag. Stekjärn och stekbord ska skrapas alternativt torkas av och fettet läggas bland hushållsavfallet.

Tömning

Fettavskiljaren måste tömmas och rengöras regelbundet för att fungera. Det är kommunernas/MERAB:s ansvar/skyldighet att tömma fettavskiljaren minst 4 gånger per år, men det är verksamhetsutövarens/fastighetsägarens ansvar att bedöma om det krävs fler tömningar. Om särskilda skäl föreligger har man möjlighet att söka dispens från kravet på fyra tömningar hos den lokala nämnden för miljöfrågor. Tömning får endast ske av MERABs tömningsentreprenör. Entreprenören tömmer avskiljaren helt och spolar därefter rent den. Det ska därför finnas en vattenslang i anslutning till fettavskiljaren. Avskiljaren ska stå ljust, rymligt och lättåtkomligt för tömning och rengöring. Normalt krävs det mer skötsel, tex spolning av anslutande rör som kan utföras mot avgift.

Efter tömning

För att avskiljaren ska fungera måste du efter tömning fylla den med vatten. Fyll avskiljaren genom att sätta på en eller flera vattenkranar och låt dessa rinna i cirka en timme. Om vatten inte fylls på kommer fettet att hamna i avloppet och orsaka stopp och översvämning.

Ansvar och kontroll

Det är du som verksamhetsutövare som ska se till att fettavskiljaren hålls i gott skick. (se Miljöbalken 26 kap 19 § samt förordningen SFS 1998:901 5 §). För att vara säker på att fettavskiljaren fungerar ska den kontrolleras regelbundet.

Verksamheter där det krävs fetavskiljare t.ex.:

 • bageri
 • café
 • catering
 • charkuteri
 • fiskaffär
 • gatukök
 • hamburgerbar
 • konditori
 • mejeri
 • livsmedelsbutik
 • mottagningskök
 • personalmatsal
 • pizzeria
 • restaurang
 • slakteri
 • storkök

Taxa fettavskiljare

Tömning av fettavskiljare (spolning och sugning av avskiljaren), inklusive 15 meter slanglängd. Spolning av anslutande rör beställs separat.

Storlek

Pris per tömning (kr)

0-3 m³ 1 894
Extra m³ per tömningstillfälle 379

Budad tömning av fettavskiljare (spolning och sugning av avskiljaren) inom 5 arbetsdagar, inklusive 15 meter slanglängd. Spolning av anslutande rör beställs separat.

Storlek Dag o tid

Pris per budning (kr)

0-3 m³ Vard. 06.00 – 16.00 2 278

Budad akut tömning av fettavskiljare (spolning och sugning av avskiljaren) inom 1 arbetsdag, inklusive 15 meter slanglängd. Budad innan 14.00 töms samma dag, efter 14.00 dagen efter. Spolning av anslutande rör beställs separat

Storlek Dag o tid

Pris per budning (kr)

0-3 m³ Vard. 06.00 – 16.00 2 555

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window