Fritt fram för sopbilen

Fritt fram för sopbilen

Trafiksäkerhet och arbetsmiljö är ett ständigt pågående förbättringsarbete för MERAB, våra entreprenörer och abonnenter. Vi jobbar kontinuerligt med att säkra såväl arbetssituationen för hämtningspersonalen som trafiksäkerheten i samband med tömning. I vårt förbättringsarbete vill vi därför peka på vikten av att hålla vägar framkomliga för renhållningsfordonen.

När vi ska tömma dina kärl måste sopbilen kunna komma fram utan problem. Vänligen parkera så att bilar inte hindrar sikt och framkomlighet! Sopbilen är stor och kräver mer utrymme än vanliga fordon. För tömning av kärl, container samt slambehållare skall hämtningsfordonen kunna disponera en körbana utan hinder med bredd 3,5 m och fritt från andra hinder minst 1 meter utanför körbanan och till en höjd av minst 4,6 meter. Backning skall undvikas på grund av olycksrisken. Återvändsgator skall ha vändplan. Vändplan skall ha en diameter om minst 18 m samt en 1,5 m bred hindersfri remsa runt.

När boende och besökare parkerar olämpligt innebär det:

 • Risk för skador på personer och egendom.
 • Risk att sopbilen inte kan köra in eller vidare på gatan för att tömma kärl.

God framkomlighet är också nödvändig för annan samhällsviktig service som t.ex. räddningstjänst.

Ditt ansvar som fastighetsägare

 • Häck och buskar bör hållas inom den egna tomtgränsen.
 • Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana, ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Den fria höjden som krävs är:
  – över gångbana – minst 2,5 meter
  – över cykelväg – minst 3,2 meter
  – över körbana – minst 4,6 meter
 • Se till att skyltar och belysning intill dig är fria från skymmande växtlighet.
 • Gångbana eller annat utrymme för gångtrafikanter framför din fastighet ska hållas fria från ogräs, växtmaterial och skräp.
 • Ta bort grus/sand från asfalterad eller plattbelagd gångbana.

För dig med hörntomt

 • Gränsar din hörntomt mot en körbana ska sikt triangeln gå tio meter in.
 • Gränsar din hörntomt mot en gång- och cykelbana ska sikt triangeln gå fem meter in.
 • Buskar och häckar får vara högst 80 centimeter höga från gatunivån inom sikt triangeln.

Andra regler för avfallslämning

Det finns regler i kommunen som beskriver hur avfallshämtning ska ske för avfallslämnare och fastighetsägare. Både regler gällande platsen där avfallet hämtas, men även regler för olika avfallstyper. Du hittar samtliga regler i renhållningsordningen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window