Behandlingsavgifter

Behandlingsavgifter

Prislista för avlämning av avfall på Rönneholm avfallsanläggning 2024

Gäller fr o m 2024-02-01

Avfallsslag Pris per ton exkl. moms
TRÄ
Obehandlat 0 kr
Behandlat 0 kr
Tryckimpregnerat 1 875 kr
KOMPOSTERBART
Park- och trädgårdsavfall 450 kr
Grenar/Ris/Stammar (diameter 0,6 m, längd 4,5 m) 450 kr
Stubbar 980 kr
ENERGIÅTERVINNING (BRÄNNBART)  TILL FÖRBRÄNNING
Biologiskt avfall (invasiva arter) 1 600 kr
Biologiskt avfall (lättantändigt halm, hö, vass) 1 600 kr
Energiåtervinning (brännbart) 1 345 kr
Energiåtervinning (brännbart) med livsmedel 1 600 kr
OSORTERAT AVFALL TILL SORTERING
Osorterat avfall från hushåll 1 770 kr
Osorterat avfall från verksamhet 1 770 kr
Bygg- och rivningsavfall 1 770 kr
GIPS
Målade/omålade gipsskivor med eller utan tapet, gipsgjutningar och gipsmodeller 1 490 kr
PLANGLAS
Bilruta, färgat glas, armerat glas, glasblock, växthusglas 1 050 kr
Med ram 1 350 kr
PLAST
Hårdplast HDPE/PP, Plaströr PE/PP, PVC & Mjukplast LDPE 1 525 kr
Plastback, blomkruka, plasthink, plastmöbel, plastpall, plaströr, pulka, krymp- och sträckfilm, pallsvep
AVFALL TILL DEPONI (avfallet ska karakteriseras av avfallsproducenten)* 
Asbest 1 850 kr
Ej återvinningsbart** isolering, fiberduk 1 645 kr
AVFALL TILL KONSTRUKTION (Deklaration av avfall för anläggningsarbete) ****
Rena massor av betong, tegel, sten/grus – MRR *** 295 kr
JORDMASSOR *
Förorenad jord – IFA (skattepliktlig)*** Föranmälan krävs Pris efter förfrågan
Förorenad jord –  IFA (ej skattepliktlig)*** Föranmälan krävs Pris efter förfrågan
Större mängder avfall eller udda avfallsslag

Lastbilspresenning, stor markduk o odlingsplast, pool, båtvrak
Stora mängder cellplast och isolering. Stora betongelement, sten o cementrör
Långa plaströr, plastslangar och gummislang – kapas i 3 m bitar

Kontakta kundtjänst 0413-684 40
* För avfall som ska deponeras gäller särskilda regler (NFS 2010:4).
Avfall som ska deponeras ska karakteriseras (beskrivas).
Karakteriseringen ska göras av avfallsproducenten.
Blanketter hittar du här intill.
** Avfall från industri-& verksamhet / bygg-& rivning till deponi
får max innehålla 10 volymprocent brännbart /organiskt avfall (NFS 2004:4, 12 §).
*** MRR – Mindre än ringa risk
(Naturvårdsverkets handbok, Återvinning av avfall i anläggningsarbeten)
KM – Känslig markanvändning
(Naturvårdsverkets Riktvärden för förorenad mark)
MKM – Mindre känslig markanvändning
(Naturvårdsverkets Riktvärden för förorenad mark)
IFA – Icke farligt avfall
(Under haltgränserna för farligt avfall i Avfall Sveriges Rapport 2007:01,
Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor Tabell 4.1)
**** Blankett ”Deklaration av avfall för anläggningsarbete” skall fyllas i
som intyg på att leveransen ej är förorenad (mer än MRR)
Kvalitetskrav
MERAB utför kontroller av avlämnat avfall. Vid dessa kontrolleras att avfallets innehåll överensstämmer med de uppgifter transportören uppgett vid invägning. Avvikelser från uppgifter lämnade vid invägningen medför att avfallet kan klassas om.
Felaktigt deklarerat eller felsorterat avfall innehållande t.ex. farligt avfall, elektronik etc. debiteras med en sanktionsavgift på 3 000 kr samt en timkostnad på 965 kr för eftersortering.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window