Behandlingsavgifter

Behandlingsavgifter

Prislista Rönneholm 2021                                                                          Gäller fr.o-m 2021-01-01

Avfallsslag Pris per ton exkl. moms
VIRKE
Obehandlat 200 kr
Behandlat 400 kr
Tryckimpregnerat 1825 kr
KOMPOSTERBART
Trädgårdsavfall 400 kr
Grenar/ris (max 25 cm diameter) samt stockar 400 kr
Stubbar (över 25 cm diameter) 900 kr
BRÄNNBART AVFALL TILL FÖRBRÄNNING
Biologiskt avfall 1370 kr
Brännbart 1125 kr
Brännbart med livsmedel 1370 kr
Brännbart med livsmedel (svårsorterat) 1770 kr
BLANDAT AVFALL TILL SORTERING
Avfall från industri- och verksamhet 1 400 kr
Avfall från bygg- och rivning 1 400 kr
GIPS 1 300 kr
AVFALL TILL DEPONI (avfallet ska karakteriseras av avfallsproducenten)* 
Asbest 1 515 kr
Industri-& verksamhet / Bygg-& rivning ** 1 415 kr
JORDMASSOR *
Förorenad jord – (IFA)*** Föranmälan krävs Pris efter förfrågan
Förorenad jord, MKM***  Föranmälan krävs Pris efter förfrågan
Förorenad jord, KM***  Föranmälan krävs Pris efter förfrågan
Rena massor av jord – MRR ***  Föranmälan krävs Pris efter förfrågan
AVFALL TILL KONSTRUKTION (Deklaration av avfall för anläggningsarbete) ****
Rena massor av betong, tegel, sten/grus – MRR *** 200 kr

Större mängder avfall eller udda avfallsslag

Lastbilspresenning, stor markduk o odlingsplast, pool, båtvrak
Stora mängder cellplast o isolering. Stora betongelement, sten o cementrör
Långa plaströr, plastslangar o gummislang – kapas i 3 m bitar

Kontakta kundtjänst Tel. 0413-68440
* För avfall som ska deponeras gäller särskilda regler (NFS 2010:4).
Avfall som ska deponeras ska karakteriseras (beskrivas).
Karakteriseringen ska göras av avfallsproducenten.
Blanketter hittar du under ”Blanketter”.
** Avfall från industri-& verksamhet / bygg-& rivning till deponi
får max innehålla 10 volymprocent brännbart /organiskt avfall (NFS 2004:4, 12 §).
*** MRR – Mindre än ringa risk
(Naturvårdsverkets handbok, Återvinning av avfall i anläggningsarbeten)
KM – Känslig markanvändning
(Naturvårdsverkets Riktvärden för förorenad mark)
MKM – Mindre känslig markanvändning
(Naturvårdsverkets Riktvärden för förorenad mark)
IFA – Icke farligt avfall
(Under haltgränserna för farligt avfall i Avfall Sveriges Rapport 2007:01,
Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor Tabell 4.1)
**** Blankett ”Deklaration av avfall för anläggningsarbete” skall fyllas i
som intyg på att leveransen ej är förorenad (mer än MRR)
Kvalitetskrav
MERAB utför kontroller av avlämnat avfall. Vid dessa kontrolleras att avfallets innehåll överensstämmer med de uppgifter transportören uppgett vid invägning. Avvikelser från uppgifter lämnade vid invägningen medför att avfallet kan klassas om.
Felaktigt deklarerat eller felsorterat avfall innehållande
t.ex. farligt avfall, elektronik etc. debiteras med en sanktionsavgift på 2 000 kr
samt en timkostnad för eftersortering.