Behandlingsavgifter

Behandlingsavgifter

Prislista Rönneholm 2023                                                                          Gäller fr.o-m 2023-02-01

Avfallsslag Pris per ton exkl. moms
TRÄ
Obehandlat 200 kr
Behandlat 400 kr
Tryckimpregnerat 2050 kr
KOMPOSTERBART
Park- och trädgårdsavfall 450 kr
Grenar/Ris/Stammar (diameter 0,6 m, längd 4,5 m) 450 kr
Stubbar 980 kr
ENERGIÅTERVINNING (BRÄNNBART)  TILL FÖRBRÄNNING
Biologiskt avfall avser invasiva arter 1535 kr
Biologiskt avfall avser lättantändigt halm, hö, vass 1535 kr
Energiåtervinning (Brännbart) 1265 kr
Energiåtervinning (Brännbart) med livsmedel 1535 kr
OSORTERAT AVFALL TILL SORTERING
Osorterat avfall från hushåll 1 700 kr
Osorterat avfall från verksamhet 1 700 kr
Bygg- och rivningsavfall 1 700 kr
GIPS
Målade/omålade gipsskivor med eller utan tapet, gipsgjutningar och gipsmodeller 1 430 kr
PLANGLAS
Bilruta, färgat glas, armerat glas, glasblock, växthusglas 1265 kr
Gummi-eller aluminiumlist får förekomma
PLAST
(Hårdplast HDPE/PP, Plaströr PE/PP, PVC & Mjukplast LDPE) 1125 kr
Plastback, blomkruka, plasthink, plastmöbel, plastpall, plaströr, pulka, krymp- och sträckfilm, pallsvep
AVFALL TILL DEPONI (avfallet ska karakteriseras av avfallsproducenten)* 
Asbest 1 800 kr
Industri-& verksamhet / Bygg-& rivning ** isolering, fiberduk 1 575 kr
AVFALL TILL KONSTRUKTION (Deklaration av avfall för anläggningsarbete) ****
Rena massor av betong, tegel, sten/grus – MRR *** 250 kr
JORDMASSOR *
Förorenad jord – IFA (skattepliktlig)*** Föranmälan krävs Pris efter förfrågan
Förorenad jord –  IFA (ej skattepliktlig)*** Föranmälan krävs Pris efter förfrågan
Större mängder avfall eller udda avfallsslag

Lastbilspresenning, stor markduk o odlingsplast, pool, båtvrak
Stora mängder cellplast och isolering. Stora betongelement, sten o cementrör
Långa plaströr, plastslangar och gummislang – kapas i 3 m bitar

Kontakta kundtjänst Tel. 0413-68440
* För avfall som ska deponeras gäller särskilda regler (NFS 2010:4).
Avfall som ska deponeras ska karakteriseras (beskrivas).
Karakteriseringen ska göras av avfallsproducenten.
Blanketter hittar du under ”Blanketter”.
** Avfall från industri-& verksamhet / bygg-& rivning till deponi
får max innehålla 10 volymprocent brännbart /organiskt avfall (NFS 2004:4, 12 §).
*** MRR – Mindre än ringa risk
(Naturvårdsverkets handbok, Återvinning av avfall i anläggningsarbeten)
KM – Känslig markanvändning
(Naturvårdsverkets Riktvärden för förorenad mark)
MKM – Mindre känslig markanvändning
(Naturvårdsverkets Riktvärden för förorenad mark)
IFA – Icke farligt avfall
(Under haltgränserna för farligt avfall i Avfall Sveriges Rapport 2007:01,
Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor Tabell 4.1)
**** Blankett ”Deklaration av avfall för anläggningsarbete” skall fyllas i
som intyg på att leveransen ej är förorenad (mer än MRR)
Kvalitetskrav
MERAB utför kontroller av avlämnat avfall. Vid dessa kontrolleras att avfallets innehåll överensstämmer med de uppgifter transportören uppgett vid invägning. Avvikelser från uppgifter lämnade vid invägningen medför att avfallet kan klassas om.
Felaktigt deklarerat eller felsorterat avfall innehållande
t.ex. farligt avfall, elektronik etc. debiteras med en sanktionsavgift på 3 000 kr
samt en timkostnad på 965 kr för eftersortering.