Dispenser

Dispenser

Frågor gällande dispenser sköts av miljöavdelningen i respektive kommun (utom dispens för gemensam sophämtning som sköts av Merab):

  • Miljö- och Samhällsbyggnad i Eslövs kommun
  • Miljökontoret i Hörby kommun
  • Miljö- och Byggmyndigheten i Höörs kommun

Det är även miljöavdelningen som prövar ansökan och ger tillstånd om dispens. Avgift för prövning av ansökan om dispens tas ut enligt en taxa fastställd av respektive kommuns kommunfullmäktige

Uppehåll i hämtning

Uppehåll i hämtning räknas som ett undantag från avfallshanteringen och en så kallad dispens behövs för att få uppehåll i hämtning.

Hämtning av slam från avloppsanläggning vartannat år

Vill du få tömning av slamavskiljare endast vartannat år ansöker du om detta hos kommunens miljöavdelning. Endast de som har godkänd avloppsanläggning kan beviljas förlängt tömningsintervall.

Kostnader när man har uppehåll i hämtning

Fastighetsägare som medges uppehåll i hämtning betalar en uppehållsavgift per fastighet (engångsavgift). Fastighetsägare som medges uppehåll i hämtning betalar fortfarande grundavgift för fastigheten.

Kompostering av hushållsavfall

Vill du kompostera annat än trädgårdsavfall ska du anmäla detta till miljöavdelningen i din kommun.

Kostnader när man komposterar hushållsavfall

Fastighetsägare som anmält kompostering av matavfall till kommunens miljöavdelning betalar för hämtning av övrigt hushållsavfall. Fastighetsägare som anmält kompostering av matavfall till kommunens miljöavdelning kan få utsträckt hämtningsintervall efter överenskommelse med MERAB. Med färre antal hämtningar per år blir den rörliga avgiften något lägre.

Gemensam sophämtning

Gemensamt sopkärl räknas som ett undantag från avfallshanteringen och en så kallad dispens behövs för gemensamt sopkärl.

Kostnader vid gemensam sophämtning

  • MERAB fakturerar varje fastighet för sin del av kostnaden. Varje fastighet faktureras en grundavgift och sin del av den rörliga avgiften.
  • Om det är två bostäder som delar kärl, faktureras varje fastighet en grundavgift och en halv rörlig avgift. Om det är tre fastigheter som delar kärl, faktureras varje fastighet en grundavgift och en tredjedel av den rörliga avgiften.
  • Den rörliga avgiften grundar sig på kärlvolym och insamlingsintervall.

Ansökan gemensam sophämtning

Du ansöker om gemensam sophämtning direkt hos Merab via den här blanketten. Den går att fylla i digitalt för att sedan skrivas ut och skrivas under innan den skickas till Merab.


Eslövs kommun

Boende i Eslövs kommun som vill ansöka om uppehåll i hämtning eller kompostering av hushållsavfall kontaktar:

Tel 0413-620 00, e-post: miljo@eslov.se

Läs mer om dispenser på Eslövs kommuns hemsida:
https://eslov.se/bygga-bo-miljo/avfall-och-atervinning/


Hörby kommun

Boende i Hörby kommun som vill ansöka om uppehåll i hämtning eller kompostering av hushållsavfall kontaktar:

Tel 0415-37 83 10, e-post: byggochmiljo@horby.se

Läs mer om dispenser på Hörby kommuns hemsida:
http://www.horby.se/boochbygga/Avfallochatervinning/
undantagfranavfallshanteringen/Sidor/default.aspx


Höörs kommun

Boende i Höörs kommun som vill ansöka om uppehåll i hämtning eller kompostering av hushållsavfall kontaktar:

Tel 0413-281 84, e-post tillstands-tillsynsnamnd@hoor.se

Läs mer om dispenser på Höörs kommuns hemsida:
http://www.hoor.se/bygga-bo-miljo/avfall-och-atervinning/

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window