Så här placerar du dina kärl

Så här placerar du dina kärl

Kärlet ska stå på en jämn, hårdgjord yta utan nivåskillnader fram till tomtgräns med handtagen vända utåt (se bilden).

Om kärlet står på hårdgjord yta och är försett med mer än två hjul (alla fyrfackskärl har tre hjul), kan även ”felvänt” kärl accepteras. Hämtningspersonalen ställer tillbaka kärlet på samma plats som det stod och låsbara hjul låses vid behov.

Annan placering med eget ansvar

Man kan låta kärlen stå på annat sätt, men då måste man själv ansvara för att ställa fram dem senast 06.00 på hämtningsdagen med handtagen och de stora hjulen utåt mot gatan, vid tomtgräns mot farbar väg.

Annan placering mot extra avgift

Står kärlen mer än 5 meter från tomtgränsen och du inte själv vill eller kan dra fram dem, ska även detta läggas till på abonnemanget (gångavstånd). Mer än 5 meter från tomtgräns debiteras extra avgift per påbörjad 10-meters intervall till max 50 meter. Gångvägen ska vara hårdgjord och utan nivåskillnader.

Kontakta kundtjänst om du vill lägga till gångavstånd.

Placering av trädgårdskärl

Notera att gångavstånd inte kan läggas till för trädgårdskärl. Vid tömning ska trädgårdkärlet stå vid tomtgränsen.

Hämtning av kärl

Gångvägen ska vara jämn, hårdgjord utan nivåskillnader och ev. belyst. Gångvägen ska vara så kort som möjligt från sopbilens uppställningsplats. Gångvägen ska vara minst 1,2 meter bred och där den ändrar riktning minst 1,35 meter bred. Fri höjd ska vara 2 meter och gångvägens lutning får inte överstiga 1:12 (1 meters höjdskillnad på 12 meters avstånd).

Viktigt om vintern

Vintertid ska gångvägen skottas och halkbekämpas. Kärllock ska vara avsopat och vallar som läggs upp av snöplogar ska om möjligt avlägsnas.


Transportväg med vändmöjlighet för hämtningsfordon

Det ska vara fri sikt och god framkomlighet på vägen. Sopbilen behöver 6 meter fri bredd, det vill säga att träd och annan växtlighet inte får inkräkta på vägbanan. Den fria höjden ska vara 5 meter och träd och annan växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden.

Illustration på fri höjd och bredd som behövs för att bilen ska kunna komma fram.

Vändplan för en normal sopbil ska ha en diameter av 18 meter med en hindersfri remsa på ytterligare 1,5 meter runt om. Alternativet till detta kan vara en vändplats eller en trevägskorsning som möjliggör en så kallad T-vändning.

illustration på hur bilen kan vända.

Backning får inte framtvingas annat än i undantagsfall. Transportväg som är återvändsgata ska ha vändmöjlighet för hämtningsfordon. Vintertid ska transportvägen vara snöröjd och halkbekämpad. Snövallar får inte inkräkta på vägbredden. Det är alltid chauffören som avgör om en väg är farbar eller inte.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window