Så här placerar du dina kärl

Så här placerar du dina kärl

Här kan du läsa om hur dina kärl ska vara placerade.

Placering av kärl

Tänk på att ställa kärlen med handtagen och de stora hjulen utåt mot gatan, vid tomtgräns mot farbar väg – senast 06.00 på hämtningsdagen. Kärlet ska då stå på en jämn, hårdgjord yta utan nivåskillnader fram till tomtgräns. Kärlet står då skyddat och är det försett med mer än 2 hjul, så kan även ”felvänt” kärl accepteras. Hämtningspersonalen ställer tillbaka kärlet på samma plats som det stod och låsbara hjul låses vid behov.

Står kärlen mer än 5 meter från tomtgränsen och du inte själv vill eller kan dra fram dem, ska även detta läggas till på abonnemanget (gångavstånd). Mer än 5 meter från tomtgräns debiteras extra avgift per påbörjad 10-meters intervall till max 50 meter.

Kontakta  kundtjänst om du vill lägga till gångavstånd. Notera att gångavstånd inte kan läggas till för trädgårdskärl. Vid tömning ska trädgårdkärlet stå vid tomtgränsen.

Hämtning av kärl

Gångvägen ska vara jämn, hårdgjord utan nivåskillnader och ev. belyst. Gångvägen ska vara så kort som möjligt från sopbilens uppställningsplats. Gångvägen ska vara minst 1,2 meter bred och där den ändrar riktning minst 1,35 meter bred. Fri höjd ska vara 2 meter och gångvägens lutning får inte överstiga 1:12 (1 meters höjdskillnad på 12 meters avstånd). Vintertid ska gångvägen skottas och halkbekämpas. Kärllock ska vara avsopat och vallar som läggs upp av snöplogar ska om möjligt avlägsnas.

Transportväg med vändmöjlighet för hämtningsfordon

Det ska vara fri sikt och god framkomlighet på vägen. Sopbilen behöver 6 meter fri bredd, det vill säga att träd och annan växtlighet inte får inkräkta på vägbanan. Den fria höjden ska vara 5 meter och träd och annan växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden.

Illustration på fri höjd och bredd som behövs för att bilen ska kunna komma fram.

Vändplan för en normal sopbil ska ha en diameter av 18 meter med en hindersfri remsa på ytterligare 1,5 meter runt om. Alternativet till detta kan vara en vändplats eller en trevägskorsning som möjliggör en så kallad T-vändning.

illustration på hur bilen kan vända.

Backning får inte framtvingas annat än i undantagsfall. Transportväg som är återvändsgata ska ha vändmöjlighet för hämtningsfordon. Vintertid ska transportvägen vara snöröjd och halkbekämpad. Snövallar får inte inkräkta på vägbredden. Det är alltid chauffören som avgör om en väg är farbar eller inte.