Renhållningstaxa

Renhållningstaxa

Avfallstaxan beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun.

Belopp och avgifter i renhållningstaxan är angivna inklusive moms.

1.1 GÄLLANDE REGLER

Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 15 kap. 20 § miljöbalken. Avgifterna avser den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg. Avgiften får tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas. Taxan gäller till dess att beslut om ny taxa träder ikraft.

Bestämmelser om hantering av och därmed jämförligt avfall angående hämtningsväg, behållarplats, paketering av avfall och slamtömning och så vidare finns angivna i den av kommunfullmäktige antagna renhållningsordningen för kommunen.

1.2 GILTIGHETSOMRÅDE

Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering ska betalas till kommunens entreprenör Mellanskånes Renhållningsaktiebolag, nedan kallat MERAB.

1.3 AVGIFTSKYLDIGHET

Fastighetsinnehavare är avgiftsskyldig. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.

Fakturor kan, om det finns särskilda skäl och efter godkännande av MERAB och fastighetsinnehavare, ställas till nyttjanderättshavare. MERAB har rätt att häva denna överenskommelse om nyttjanderättshavaren inte uppfyller sina åtaganden. Avgiftsskyldigheten kvarstår hos fastighetsägaren och om fakturamottagaren inte betalat fakturorna inom föreskriven tid skickas fakturorna till fastighetsägaren för betalning.

Avgiftsskyldighet för abonnemang gäller även vid de tillfällen då avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid hämtningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat sätt än det i abonnemanget specificerade sättet.

1.4 DEBITERING OCH BETALNINGSPERIODER

Avgifter debiteras i intervall som MERAB beslutar. Avgiften är årlig eller på annat sätt periodisk. Om insamling, transport eller bortskaffande sker vid enstaka tillfälle kan avgiften tas ut vid varje särskilt tillfälle.

Betalas inte debiterat belopp inom tid som anges på fakturan utgår dröjsmålsränta enligt § 6 räntelagen. Sker betalning efter det att skriftligt inkassokrav enligt 5 § inkassolagen utsänts utgår även ersättning för inkassokravet enligt lag om ersättning för inkassokostnader med mera.

1.5 FELSORTERING ELLER ANDRA AVVIKELSER

Om kunden trots påpekande inte sorterar sitt avfall enligt MERAB:s anvisningar eller om kärlet är överfullt eller för tungt eller om det innehåller dåligt förpackat avfall, hämtas inte avfallet (se ”Föreskrifter om avfallshantering”). Om så varit fallet ska avfallet omfördelas, förpackas och sorteras i rätt fraktion av fastighetsinnehavare innan det hämtas. Avfallet hämtas vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift, enligt denna taxa, se ”extra hämtning utöver ordinarie hämtningstillfälle”.

Om kärlet upprepade gånger varit överfullt kan MERAB, efter samråd med fastighetsinnehavaren, utöka kärlvolymen. Om hämtning inte kan ske vid ordinarie hämtningstillfälle debiteras avgift för ”extrahämtning utöver ordinarie hämtningstillfälle” när hämtning har skett.

Om felsorterat avfall inte åtgärdas eller om felet inte upptäckts förrän behållaren töms in i hämtningsfordonet kan kund komma debiteras avgift för ”felsortering” utöver avgift för tömning.

1.6 AVGIFTER VID VISSA UNDANTAG ENLIGT FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING

Uppehåll/dispens från hämtning

Vid uppehåll i hämtning, efter ansökan enligt föreskrifter om avfallshantering, debiteras grundavgift men inte rörlig avgift.

Kommunens lokala nämnd för miljöfrågor debiterar avgift för handläggning av ärendet enligt kommunens taxa.

Gemensamt avfallskärl

Fastighetsinnehavare som fått tillstånd av kommunens lokala nämnd för miljöfrågor att använda gemensamt kärl delar på den rörliga avgiften beroende på kärlvolym och hämtningsintervall. Grundavgift debiteras för var och en av fastigheterna. Varje fastighetsägare faktureras normalt för sin grundavgift och sin andel av det delade abonnemanget.

Årsavgift = Grundavgift + (rörlig avgift/antal hushåll

1.7 DEFINITIONER

Med en- och tvåbostadshus menas villor, radhus, kedjehus och parhus och dylikt med egen ingång per bostad, oavsett ägandeform det vill säga egnahem, i hyresform eller bostadsrätt.

Med årsbostad menas en fastighet på vilken den boende är folkbokförd eller en fastighet som används för boende året runt.

Med fritidsbostad menas en fastighet där det inte behövs hämtning av avfall året runt. Om en eller flera personer är folkbokförda på fastigheten, eller om det finns behov av hämtning av avfall året runt, definieras fastigheten som årsbostad.

Med flerbostadshus menas en fastighet där huset har minst två våningar och minst tre lägenheter, där lägenheterna ligger ovanpå varandra.

Med verksamhet menas alla verksamheter som inte är hushåll och som genererar med hushållsavfall jämförligt avfall, till exempel skolor, institutioner och alla företag med personalmatrum av något slag. Till verksamheter räknas även bostäder i speciella boenden som inte har eget kök, till exempel studentkorridorer samt verksamheter för vård och omsorg.

Alla verksamheter ska betala grundavgift, oavsett typ av abonnemang för hushållsavfallet som uppstår.

När verksamhet förekommer på samma fastighet som bostäder ska grundavgift betalas både för bostäderna och för verksamheten. När hushållsavfall blandas med annat avfall från verksamhet räknas allt avfall som kommunens ansvar och grundavgift för verksamheten ska betalas.

1.8 AVGIFTER

Taxan för hushållsavfall är uppdelad i en fast del (grundavgift) och en rörlig del för valt abonnemang. För att beräkna hur stor avgiften för renhållningen blir totalt adderas den fasta grundavgiften som gäller för den aktuella fastigheten med den rörliga avgiften som baserar sig på kärlstorlek, typ av abonnemang och hämtningsintervall. Utöver detta debiteras avgift för olika tilläggstjänster när dessa tillämpas.

Årsavgift = Grundavgift + rörlig avgift + avgifter för eventuella tilläggstjänster

1.8.1 Grundavgift

Grundavgifterna som specificeras nedan täcker kostnader för administration, återvinningscentraler, farligt avfall, information, utvecklingskostnader för källsorteringssystem med mera.

1.8.2 Rörlig avgift

Den rörliga avgiften för abonnemang täcker kostnaden för insamling, behållare och behandling. Avgiften är beroende av kärlvolym, typ av abonnemang och insamlingsintervall.

1.9 ÖVRIGT

I de fall där taxan inte går att tillämpa, exempelvis vid hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna taxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt, får MERAB besluta om avgifter baserat på principer i denna taxa och grunderna som anges i 27 kap 5 § miljöbalken, med självkostnad för tjänsten och avgift per timme.

Grundavgift (fast avgift)

Abonnemangsform Avgift per år (kr)
En- och tvåbostadshus, årsbostäder, per bostad 1245

Abonnemang (rörlig avgift)

Fyrfackskärl

Källsortering i åtta fraktioner i två stycken 370 liters kärl med vardera fyra fack.

Två kärl med fyra fack vardera.

Kärl 1: Matavfall, restavfall, tidningar samt ofärgade glasförpackningar

Töms varannan vecka (26 gånger/år)

Kärl 2: Plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar samt färgade glasförpackningar

Töms var fjärde vecka (13 gånger/år)

Avgift per år (kr): 2 052

Delat kärl

Källsortering i två fraktioner, matavfall och restavfall.

Tidningar och förpackningar av glas, metall, papper och plast lämnas på återvinningsstation eller återvinningscentral.

Avgift per år för delat kärl med två fack, sortering av matavfall och restavfall:

Kärl: Storlek, liter 26 tömningar per år varannan vecka (kr)
240 liter 2 144
370 liter 2 497

Extra kärl

Avgift per år för extra kärl (helt kärl) för restavfall (fast avgift tillkommer ej):

Kärl: Storlek, liter 26 tömningar per år varannan vecka (kr)
190 eller 240 liter 1 332
370 liter 1 746

Avgift per år för extra kärl (helt kärl) för matavfall (fast avgift tillkommer ej):

Kärl: Storlek, liter 26 tömningar per år varannan vecka (kr)
190 eller 240 liter 1 418

Avgift per år för extra kärl (delat kärl) för pappers- och plastförpackningar (fast avgift tillkommer ej):

Tvådelat kärl pappers- samt plastförpackningar.

Kärl: Storlek, liter 13 tömningar per år var fjärde vecka (kr)
370 liter 811

Abonnemang

Kompostering av matavfall (kräver dispens)

Fyrfackskärl

Källsortering i sju fraktioner i två stycken 370 liters kärl med vardera fyra fack. Facket för matavfall lämnas tomt.

Kärl 1: restavfall, tidningar samt ofärgade glasförpackningar, töms varannan vecka (26 gånger/ år) eller var fjärde vecka (13 gånger/år)

Kärl 2: plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar samt färgade glasförpackningar, töms var fjärde vecka (13 gånger/år)

Avgift för källsortering i sju fraktioner i två stycken 370 liters kärl. Facket för matavfall lämnas tomt:

Hämtningsintervall Avgift per år (kr)
Kärl 1 töms varannan vecka (26 gånger/ år)
Kärl 2 töms var fjärde vecka (13 gånger/ år)
1 911
Kärl 1 töms varannan vecka (13 gånger/ år)
Kärl 2 töms var fjärde vecka (13 gånger/ år)
1 385

Helt kärl

Tidningar och förpackningar av glas, metall, papper och plast lämnas på återvinningsstation eller återvinningscentral.

Avgift per år för helt kärl för restavfall (kräver dispens):

Kärl – Storlek, liter

26 tömningar per år varannan vecka (kr)

13 tömningar per år varannan vecka (kr) 4 tömningar per år varannan vecka (kr)
190 eller 240 liter 1 997 1 447 779
370 liter 2 739 1 707

Extra kärl

Avgift per år för extra kärl (delat kärl) för pappers- och plastförpackningar (fast avgift tillkommer ej):

Kärl
Storlek, liter
13 tömningar per år var fjärde vecka (kr)
370 liter 811

Hämtning från 15/4 till 15/9.

Grundavgift (fast avgift)

Abonnemangsform Avgift per år (kr)
En- och tvåbostadshus, fritidsbostäder, per bostad 990

Helårshämtning debiteras enligt fast och rörlig avgift för årsbostäder.

Abonnemang (rörlig avgift)

Fyrfackskärl

Källsortering i åtta fraktioner i två stycken 370 liters kärl med vardera fyra fack.

Två kärl med fyra fack vardera.

Kärl 1: Matavfall, restavfall, tidningar samt ofärgade glasförpackningar

Töms varannan vecka (12  gånger/år)

Kärl 2: Plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar samt färgade glasförpackningar

Töms en gång/månad  (7 gånger/år)

Avgift period 1 198

Delat kärl

Källsortering i två fraktioner, matavfall och restavfall.

Delat kärl matavfall och restavfall.

Tidningar och förpackningar av glas, metall, papper och plast lämnas på återvinningsstation eller återvinningscentral.

Avgift per år för delat kärl med två fack, sortering av matavfall och restavfall:

Kärl: Storlek, liter 12 tömningar per år varannan vecka (kr)
240 liter 1 251
370 liter 1 475

Extra kärl

Avgift per år för extra kärl (helt kärl) för restavfall (fast avgift tillkommer ej):

Kärl: Storlek, liter 12 tömningar per år varannan vecka (kr)
190 eller 240 liter 917
370 liter 1 394

Avgift per år för extra kärl (helt kärl) för matavfall (fast avgift tillkommer ej):

Kärl: Storlek, liter 12 tömningar per år varannan vecka (kr)
190 eller 240 liter 917

Avgift per år för extra kärl (delat kärl) för pappers- och plastförpackningar (fast avgift tillkommer ej):

Delat kärl pappers- och plastförpackningar.

Kärl: Storlek, liter 7 tömningar per år var fjärde vecka (kr)
370 liter 608

Abonnemang

Kompostering av matavfall (kräver dispens)

Fyrfackskärl

Källsortering i sju fraktioner i två stycken 370 liters kärl med vardera fyra fack. Facket för matavfall lämnas tomt.

två kärl med fyra fack vardera. Matavfallsfacket ät tom.

Kärl 1: restavfall, tidningar samt ofärgade glasförpackningar, töms varannan vecka (12 gånger/ år)

Kärl 2: plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar samt färgade glasförpackningar, töms var fjärde vecka (7 gånger/år)

Avgift för källsortering i sju fraktioner i två stycken 370 liters kärl. Facket för matavfall lämnas tomt:

Hämtningsintervall Avgift per år (kr)
Kärl 1 töms varannan vecka (12 gånger år)
Kärl 2 töms var fjärde vecka (7 gånger/år)
1 137

Extra kärl

Avgift per år för extra kärl (helt kärl) restavfall (fast avgift tillkommer ej):

Kärl – Storlek, liter

12 tömningar per år varannan vecka (kr)

190 eller 240 liter 917
370 liter 1 394

Avgift per år för extra kärl (delat kärl) för pappers- och plastförpackningar (fast avgift tillkommer ej):

Kärl – Storlek, liter 7 tömningar per år var fjärde vecka (kr)
370 liter 608

Helt kärl

Tidningar och förpackningar av glas, metall, papper och plast sorteras och lämnas på återvinningsstation eller återvinningscentral.

Avgift per år för helt kärl för restavfall (kräver dispens):

Kärl – Storlek, liter 12 tömningar per år var varannan vecka (kr)
190 eller 240 liter 1 452
370 liter 1 718

För flerbostadshus och gemensamhetsanläggningar tillkommer grundavgift per lägenhet.

Grundavgift (fast avgift)

Abonnemangsform

Avgift per år (kr)

 Flerbostadshus, per lägenhet 746

Abonnemang (rörlig avgift)

Fyrfackskärl

Källsortering i åtta fraktioner i två stycken 370 liters kärl med vardera fyra fack.

Kärl 1: Matavfall, restavfall, tidningar samt ofärgade glasförpackningar töms varannan vecka (26 gånger/ år)

Kärl 2: Plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar samt färgade glasförpackningar töms var fjärde vecka (13 gånger/ år)

Avgift per år (kr): 2 052

Delat kärl

Källsortering i två fraktioner, matavfall och restavfall.

Tidningar och förpackningar av glas, metall, papper och plast sorteras och lämnas på återvinningsstation eller återvinningscentral.
Avgift per år för delat kärl med två fack, sortering av matavfall och restavfall:

Kärl Storlek, liter

26 tömningar per år varannan vecka (kr)

52 tömningar per år en gång per vecka (kr)

240 liter 2 144 3 494
370 liter 2 497 4 118

Hela kärl

Avgift per år för helt kärl för matavfall:

Antal tömningar  per år
Kärl – Storlek, liter

26  varannan vecka (kr)

52  en gång per vecka (kr)

104 två gånger per vecka (kr)

156 tre gånger per vecka (kr)

190 eller 240 liter 1 732 3 362 7 161 10 692

Avgift per år för helt kärl för restavfall:

Antal tömningar  per år
Kärl – Storlek, liter 26  varannan vecka (kr) 52  en gång per vecka (kr) 104 två gånger per vecka (kr) 156 tre gånger per vecka (kr)
90 eller 240 liter 1 421 2 740 5 515 8 434
370 liter 1 948 3 724 7 812 11 631
660 liter 3 416 6 528 13 055 19 583

Övriga fraktioner som, papper-, plast-, metallförpackningar samt tidningar och ofärgat resp färgat glas finns under kapitel Producentmaterial.

För verksamheter finns grundavgift per verksamhet/ hämtställe.

Grundavgift (fastavgift)

Abonnemangsform

Avgift per år (kr)

Verksamheter, per hämtställe 882

Abonnemang (rörlig avgift)

Fyrfackskärl

Källsortering i åtta fraktioner i två stycken 370 liters kärl med vardera fyra fack.

Kärl 1: Matavfall, restavfall, tidningar samt ofärgade glasförpackningar töms varannan vecka (26 gånger/ år)

Kärl 2: Plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar samt färgade glasförpackningar töms var fjärde vecka (13 gånger/ år)

Avgift per år (kr): 2 052

Delat kärl

Källsortering i två fraktioner, matavfall och restavfall.

Tidningar och förpackningar av glas, metall, papper och plast sorteras och lämnas på återvinningsstation eller återvinningscentral.
Avgift per år för delat kärl med två fack, sortering av matavfall och restavfall:

Kärl Storlek, liter

26 tömningar per år varannan vecka (kr)

52 tömningar per år en gång per vecka (kr)

240 liter 2 144 3 494
370 liter 2 497 4 118

Hela kärl

Avgift per år för helt kärl för matavfall:

Antal tömningar  per år
Kärl – Storlek, liter

26  varannan vecka (kr)

52  en gång per vecka (kr)

104 två gånger per vecka (kr)

156 tre gånger per vecka (kr)

190 eller 240 liter 1 732 3 362 7 161 10 692

Avgift per år för helt kärl för restavfall:

Antal tömningar  per år
Kärl – Storlek, liter 26  varannan vecka (kr) 52  en gång per vecka (kr) 104 två gånger per vecka (kr) 156 tre gånger per vecka (kr)
190 eller 240 liter 1 421 2 740 5 515 8 434
370 liter 1 948 3 724 7 812 11 631
660 liter 3 416 6 528 13 055 19 583

Övriga fraktioner som, papper-, plast-, metallförpackningar samt tidningar och ofärgat respektive färgat glas finns under kapitel Producentmaterial.

Grundavgift tillkommer.

Avgift per år, Matavfall

Volym

26 tömningar per år (kr)

52 tömningar per år (kr)

1,7 m3 14 575 27 216
4 m3 27 161 52 005
8 m3 44 639 86 959

Avgift per år, Restavfall

Volym

26 tömningar per år (kr)

52 tömningar per år (kr)

1,7 m3 12 369 22 807
4 m3 21 973 41 625
8 m3 34 259 66 200

Framkörningsavgift vid bomkörning

Framkörningsavgift

Pris per gång (kr)

667

För tillfällig användning av kärl debiteras avgift för utkörning, tömning och hemtagning. Hyra ingår i dessa avgifter. Hyrperiod max 7 kalenderdagar.

Avgift vid tillfällig användning av kärl:

Tjänst

Avgift per tillfälle(kr)

Utkörning respektive hemtagning, per hämtställe 354
Extra tömning, per kärl vid ordinarie tömningstillfälle 87
Extra tömning, per kärl utöver ordinarie tömningstillfälle 280
190/ 240 liter för matavfall, per kärl* 111
190/ 240 liter för restavfall, per kärl 111
370 liter för restavfall, per kärl 152
660 liter för restavfall, per kärl 202
190/240 liter för metallförpackningar, ofärgat och färgat glas samt tidningar (1 kärl per fraktion) 51
370 liter för plast-, pappersförpackningar. (1 kärl per fraktion) 51
4-fack, kärl 1 + 2 202

*Observera att behållaren klassas som restavfall om det förekommer annat avfall än matavfall i behållaren och felsorteringsavgift då debiteras.

Extra tömning

  • Extra tömning av kärl/säck vid ordinarie tömningstillfälle: Per Kärl/säck 87 k
  • Extra tömning av kärl/säck vid utöver ordinarie tömningstillfälle: Per Kärl/säck 280 kr

Trädgårdsavfall

Tömning sker varannan vecka under perioden mars till och med november.

Kärl – Storlek, liter

Tömningar varannan vecka Periodavgift (kr)

190 eller 240 liter 1 298
370 liter 1 641
  • Extra tömning av trädgårdsavfall utöver ordinarie tömningstillfälle: Per kärl 280 kr

Grovavfall

Grovavfall hämtas efter beställning, max 3 kolli per tillfälle.

Med grovavfall menas till exempel, möbler, kyl/ frys med mera.

Grovavfallet ska märkas upp med ”GROVAVFALL” för att undvika missförstånd.

Hämtning sker vid tomt- eller fastighetsgräns.

Pris per hämtning 567 kr

Gångavstånd

För avfallskärl som är placerade på ett gångavstånd mer än 5 meter från tomtgräns eller hämtningsfordonets uppställningsplats debiteras tilläggsavgift per hämtningstillfälle.

Utöver 5 meter per påbörjad 10-meters intervall debiteras en avgift på 15 kr per hämtningstillfälle och kärl.

Gångavstånd över 5 meter

Pris per intervall, kärl och hämtningstillfälle (kr)

5–15 15
15–25 30
25–35 45
35–45 61
45–55 76
55-

152

Särskilda avgifter för kärl

Fastighetsinnehavare som begär eller åläggs ändring av kärlvolym eller abonnemang debiteras 295 kr per tillfälle.

Vid tvätt av avfallskärl eller byte till tvättade kärl debiteras en avgift med 295 kr per avfallsbehållare.

Fastigheter med gångavstånd som förändrar uppställningsplats för avfallsbehållare skall anmäla detta till renhållaren. Avgift för ommätning debiteras med 295 kr per tillfälle.

Felsortering

Utöver ordinarie avgift för tömning av behållare debiteras avgift vid hämtning av felsorterat avfall, när rättelseåtgärder inte vidtagits av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren. Avgift kan debiteras även när felet inte upptäckts förrän behållaren töms in i hämtningsfordonet.

Avgift per behållare och per tillfälle, tillägg utöver ordinarie avgift:

Behållare – Storlek

Avgift (kr)

Kärl 491
Storbehållare/Container > 1 m3 909

Tömning av slamavskiljare och slutna tankar sker vid behov dock minst en gång per år. Tömning av fettavskiljare ska ske minst 4 gånger per år om inte särskilda skäl föreligger.

Schemalagd tömning

Tömning av slamavskiljare med avvattning, inklusive 15 meter slanglängd.

Storlek

Pris per tömning (kr)

0 – 3 m3 927
0 – 3 m3 inkl. köksbrunn (0–1 m3) 1 335

Tömning av slamavskiljare utan avvattning, inklusive 15 meter slanglängd.

Storlek

Pris per tömning (kr)

0 – 3 m3 1 251
0 – 3 m3 inkl. köksbrunn (0–1 m3) 1 678

Tömning av sluten tank, inklusive 15 meter slanglängd.

Storlek

Pris per tömning (kr)

0 – 3 m3 1 333
0 – 3 m3 inkl. köksbrunn (0–1 m3) 1 760

Tömning av slamavskiljare för BDT-vatten (köksbrunn), inklusive 15 meter slanglängd

Storlek Pris per tömning (kr)
0 – 1 m3 606

Budade tjänster

Budad tömning av slamavskiljare med avvattning inom 5 arbetsdagar, inklusive 15 meter slanglängd.

Storlek Dag o tid

Pris per budning (kr)

0 – 3 m3 Vard. 06.00 – 16.00 1 186
0 – 3 m3 inkl. köksbrunn (0–1 m3) Vard. 06.00 – 16.00 1 613

Budad tömning av slamavskiljare/sluten tank inom 5 arbetsdagar, inklusive 15 meter slanglängd.

Storlek Dag o tid

Pris per budning (kr)

0 – 3 m3 Vard. 06.00 – 16.00 1 444
0 – 3 m3 inkl. köksbrunn (0–1 m3) Vard. 06.00 – 16.00 1 871

Budad akut tömning av slamavskiljare/ sluten tank inom 1 arbetsdag, inklusive 15 meter slanglängd. Budad innan 14.00 töms samma dag, efter 14.00 dagen efter.

Storlek Dag o tid

Pris per budning (kr)

0 – 3 m3 Vard. 06.00 – 16.00 2 047

Jourbudad tömning av slamavskiljare, sluten tank och fettavskiljare (spolning och sugning av avskiljaren), inom 4 immar, inklusive 15 meter slanglängd. Spolning av anslutande rör beställs separat.

Storlek Dag o tid Pris per budning (kr)
Slamavskiljare/tank.0–3 m3

Fettavskiljare 0–3 m3

Vard. 06.00 – 16.00 4 848
Slamavskiljare/tank.0–3 m3

Fettavskiljare 0–3 m3

Lö/sö/helg 00.00 – 24.00  6 262

Fettavskiljare

Tömning av fettavskiljare (spolning och sugning av avskiljaren), inklusive 15 meter slanglängd. Spolning av anslutande rör beställs separat.

Storlek

Pris per tömning (kr)

0 – 3 m3 1 894
Extra m3 per tömningstillfälle 379

Budad tömning av fettavskiljare (spolning och sugning av avskiljaren) inom 5 arbetsdagar, inklusive 15 meter slanglängd. Spolning av anslutande rör beställs separat.

Storlek Dag o tid

Pris per budning (kr)

0 – 3 m3 Vard. 06.00 – 16.00 2 278

Budad akut tömning av fettavskiljare (spolning och sugning av avskiljaren) inom 1 arbetsdag, inklusive 15 meter slanglängd. Budad innan 14.00 töms samma dag, efter 14.00 dagen efter. Spolning av anslutande rör beställs separat

Storlek Dag o tid

Pris per budning (kr)

0 – 3 m3 Vard. 06.00 – 16.00 2 555

Fosforfällor

Inför tömning av fosforfälla ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen enligt ”Föreskrifterna om avfallshantering” så att tömning kan ske med slamsug eller kranbil.

Schemalagd tömning.

Slamsugarbil inkl. förare

Pris per hämtning (kr)

Vard. 06.00 – 16.00 2 555
Kranbil inkl. förare
Vard. 06.00 – 16.00 2 555

Budad tömning av fosforfälla inom 5 arbetsdagar.

Slamsugarbil inkl. förare

Pris per hämtning (kr)

Vard. 06.00 – 16.00 3 606
Kranbil inkl. förare
Vard. 06.00 – 16.00 3 606

Extra tjänster

Tilläggsavgift för extra m3 slamavskiljare och sluten tank.

Tillägg för m3 utöver angiven volym

Pris per m(kr)

379

Tilläggsavgift extra slanglängd.

Slanglängd över 15 mete

Pris per intervall (kr)

15 – 25 136
25 – 35 187
35 – 45 237
45 – 55 288
Över 55 tillägg per tiotal meter 389

Framkörningsavgift vid bomkörning.

Framkörningsavgift

Pris per gång (kr)

667

Tilläggsavgift för liten bil.

Liten bil Pris per gång (kr)
1 515

Tilläggsavgift för tungt lock.

Tungt lock (mer än 15 kg)

Pris per gång (kr)

667

Övriga slamtömningstjänster.

Slamsugarbil inkl. förare

Pris per timme (kr)

Vard. 06.00 – 21.00 1 696
Vard. 21.00 – 06.00 1 879
Jourtaxa (lö/sö/helg) 2 384
Högtrycksspolning vard. 06.00 – 21.00 1 414

Toalettvagnar och uppsamlingstankar för disk och avloppsvatten.

Storlek

Pris per tömning (kr)

0 – 1 m3 1 159

Framkörningsavgift debiteras alltid om inte tömning kan ske.

Årsbostäder, årsavgift

Storlek

26 ggr/år (kr)

Avgift för en behållare 11 444
 Avgift för två behållare 17 187

Fritidsbostäder, årsavgift

Storlek

12 ggr/år (kr)

Avgift för en behållare 8 938
 Avgift för två behållare 13 399

Hämtning en gång varannan vecka under perioden 15/4 – 15/9.

Justering av denna avfallstaxa sker årligen och justeringen baseras på förändring av avfallsindex A12:1 MD.

Förändringen räknas från indextalet för juli månad föregående år till indextalet för juli innevarande år. Höjningen träder i kraft 1 januari efterföljande år.

Prislista som beslutats av MERABs styrelse

För flerbostadshus, gemensamhetsanläggningar och verksamheter. Förutsätter abonnemang på mat – och restavfall.

Grundavgift tillkommer ej.

Avgift per år för helt kärl – plastförpackningar, metallförpackningar, pappersförpackningar

Kärl – Storlek, liter

26 tömningar per år varannan vecka (kr)

52 tömningar per år varje vecka (kr)
190 eller 240 liter 764 1 909
370 liter 827 2 068
660 liter (papper) 1 528 3 821
660 liter (plast) 1 528

Avgift per år för helt kärl –färgade/ ofärgade glasförpackningar

Kärl – Storlek, liter 26 tömningar per år varannan vecka (kr) 52 tömningar per år varje vecka (kr)
190 eller 240 liter 764 1 909

Avgift per år för helt kärl – tidningar

Kärl – Storlek, liter 26 tömningar per år varannan vecka (kr) 52 tömningar per år varje vecka (kr)
190 eller 240 liter 764 1 909
660 liter 1 528 3 821

Avgift per år för helt kärl – wellpapp

Kärl – Storlek, liter 26 tömningar per år varannan vecka (kr) 52 tömningar per år varje vecka (kr) 104 tömningar per år 2 gånger i veckan (kr)
190 eller 240 liter 764 1 909
370 liter 827 2 068
660 liter 1 528 3 821 7 641