Produktblad kompostjord

Produktblad kompostjord

Merabs kompostjord är tillverkad av regionens trädgårdsavfall som lämnats in på våra avfallsanläggningar och återvinningscentraler. Allt insamlat och mottaget trädgårdsavfall lagras, hanteras och komposteras på vår avfallsanläggning i Rönneholm. Efter behandling och komposteringen blir slutprodukten en mullrik kompostjord som kan användas som toppdressing, jordförbättring eller förädlas till annat markberikande material.

Material

Kompostjorden framställs av insamlat trädgårdsavfall från hushåll och verksamheter. Innan kompostering plockas synbara föroreningar eller annat felaktigt material bort så långt det är möjligt. Trädgårdsavfallet ska inte, men kan i undantagsfall innehålla fröer och växtdelar från tex oönskade arter eller innehålla andra ämne som inte bryts ner i komposteringsprocessen och Merab kan därför inte garantera fullständig renhet av materialet.

Komposteringsprocess

Komposteringsprocessen varierar utifrån materialets sammansättning, lagringstid och årstid. Det insamlade trädgårdsavfallet läggs i långa stukor och när temperaturen uppnår ca 60-70 grader, så vänds stukorna för att allt material ska komposteras. Efter ca 1 år avtar temperaturstegringen och trädgårdsavfallet är klart för siktning då grenar och andra större växtdelar tas bort. Detta sker genom att jorden siktas genom en 20 mm sikt.

Färdig kompostjord

Efter siktningen provtas jorden och analyseras för att kontrollera näringsinnehållet. Därefter kan kompostjorden anses som färdig att användas. Tänk på att det är en väldigt näringsrik trädgårdsprodukt som kan jämföras med gödsel eller näringstillskott. Den används lämpligtvis som jordförbättring i rabatter och i köksträdgården. Du kan också använda den som toppdress på din gräsmatta, men precis som vid gödsling, lägg inte på för mycket eftersom risken för övergödning gör att gräset kan bränna (bli brunt).

Bild på en hand, lite jord och en liten växt.Har ni några ytterligare frågor om kompostjorden går det bra att kontakta Merab på telefonnummer 0413-684 40 eller via mail på kundtjanst@merab.se

Denna kompost har producerats på Rönneholms avfallsanläggning – 2020-2021. Komposten är producerad av trädgårdsavfall från regionen utan ytterligare tillsatser. Komposten har vänts vid minst tre tillfälle för att gynna komposteringsprocessen.

  Kompostjordens torrsubstanshalt (%) 57,9
  kg TS/ton kompostjord 579
  Siktstorlek (mm) 20
  Volymvikt (g/l) saknas
  pH 8,1
  Organisk substans (% av TS) 20,8
  Ogräs och grobara växtdelar (antal /liter) ej analyserat
  Växtnäringsinnehåll
g/kg TS kg/ton kompostjord kg/m3 kompostjord
Totalfosfor, P-tot 1,6 0,96
Lättlösligt fosfor ej analyserat ej analyserat
Totalkväve, N-tot 4,6 mg/kg 4,6
Totalkalium 5 3
Magnesium 2,9 1,7
Svavel 1,1 0,66
Kalcium 16 9,6
  Metaller

Metall

Gränsvärde enl 1998:944 (mg/kg TS) Innehåll av metaller i kompostjord (mg/kg TS)  
Bly (Pb) 100 18
Kadmium (Cd) 2 0,46
Koppar (Cu) 600 25
Krom (Cr) 100 21
Kvicksilver (Hg) 2,5 0,047
Nickel (Ni) 50 8,1
Zink (Zn) 800 140