Fosforfällor och minireningsverk

Fosforfällor och minireningsverk

Fosforfällor

Delar av kranbil

Fosforfällor finns i olika utförande, antingen hanteras materialet i lösvikt eller i en filterkassett/säck. Tömning av materialet i lösvikt sker med slamsugbil, medan tömning i säck sker med kranbil.

Filtermaterialet byts regelbundet och det använda filtermaterialet klassas som hushållsavfall, vilket innebär att det är kommunerna som ansvarar för borttransport och hantering av fosforfiltermaterialet. Det finns möjlighet till dispens för eget omhändertagande av filtermaterialet. Frågor gällande dispenser sköts av miljöavdelningen i respektive kommun, d.v.s. Miljö- och Samhällsbyggnad i Eslöv, Miljökontoret i Hörby, och Miljö- och Byggmyndigheten i Höör.

För regler kring hämtningsväg och uppställningsplats för slamsugningsfordon respektive kranfordon, se Föreskrifter om avfallshantering  bilaga 1 under avsnitt C. https://www.merab.se/privat/min-sophamtning/renhallningstaxa-riktlinjer-och-regler/renhallningsordning-och-avfallsplan/

Minireningsverk

Minireningsverk är en tekniklösning som blir allt vanligare i enskilda avloppsanläggningar. Minireningsverk är ett samlingsnamn för olika paketlösningar. Det finns många olika fabrikat och varianter. Det vanliga är att olika reningstekniker kombineras.

Minireningsverk grävs ofta ner i marken, men kan också placeras i en källare eller i ett litet skjul. Ett minireningsverk tar ofta mindre plats på tomten än en infiltrationsanläggning eller markbädd.

Minireningsverk ska slamtömmas regelbundet. Hur ofta varierar mellan olika fabrikat. Slamtömning sker med slamsugningsbil. I många fall måste en viss mängd slam lämnas kvar i minireningsverket för att behålla den biologiska aktiviteten och inte minska reningseffektiviteten. Hur mycket som ska lämnas kvar varierar mellan olika minireningsverk.

Många minireningsverk måste efter tömning också återfyllas med rent vatten, vilket inte ingår i avfallsverksamhetens ansvar, utan är fastighetsägarens eget ansvar. Kunden har själv ansvar för att hålla koll på att minireningsverket fungerar som det ska.

MERAB ansvarar för tömning, som utförs av anlitad entreprenör. Vid tömning av minireningsverk måste tömningsinstruktion finnas. Minireningsverk töms enligt taxa för slamavskiljare utan avvattning.

Taxa

Tömning av slamavskiljare och slutna tankar sker vid behov dock minst en gång per år. Tömning av fettavskiljare ska ske minst 4 gånger per år om inte särskilda skäl föreligger.

Schemalagd tömning

Tömning av slamavskiljare med avvattning, inklusive 15 meter slanglängd.

Storlek

Pris per tömning (kr)

0 – 3 m3 1 058
0 – 3 m3 inkl. köksbrunn (0–1 m3) 1 524

Tömning av slamavskiljare utan avvattning, inklusive 15 meter slanglängd.

Storlek

Pris per tömning (kr)

0 – 3 m3 1 428
0 – 3 m3 inkl. köksbrunn (0–1 m3) 1 915

Tömning av sluten tank, inklusive 15 meter slanglängd.

Storlek

Pris per tömning (kr)

0 – 3 m3 1 522
0 – 3 m3 inkl. köksbrunn (0–1 m3) 2 009

Tömning av slamavskiljare för BDT-vatten (köksbrunn), inklusive 15 meter slanglängd

Storlek Pris per tömning (kr)
0 – 1 m3 692

Budade tjänster

Budad tömning av slamavskiljare med avvattning inom 5 arbetsdagar, inklusive 15 meter slanglängd.

Storlek Dag o tid

Pris per budning (kr)

0 – 3 m3 Vard. 06.00 – 16.00 1 354
0 – 3 m3 inkl. köksbrunn (0–1 m3) Vard. 06.00 – 16.00 1 841

Budad tömning av slamavskiljare/sluten tank inom 5 arbetsdagar, inklusive 15 meter slanglängd.

Storlek Dag o tid

Pris per budning (kr)

0 – 3 m3 Vard. 06.00 – 16.00 1 649
0 – 3 m3 inkl. köksbrunn (0–1 m3) Vard. 06.00 – 16.00 2 136

Budad akut tömning av slamavskiljare/ sluten tank inom 1 arbetsdag, inklusive 15 meter slanglängd. Budad innan 14.00 töms samma dag, efter 14.00 dagen efter.

Storlek Dag o tid

Pris per budning (kr)

0 – 3 m3 Vard. 06.00 – 16.00 2 338

Jourbudad tömning av slamavskiljare, sluten tank och fettavskiljare (spolning och sugning av avskiljaren), inom 4 immar, inklusive 15 meter slanglängd. Spolning av anslutande rör beställs separat.

Storlek Dag o tid Pris per budning (kr)
Slamavskiljare/tank.0–3 m3

Fettavskiljare 0–3 m3

Vard. 06.00 – 16.00 5 535
Slamavskiljare/tank.0–3 m3

Fettavskiljare 0–3 m3

Lö/sö/helg 00.00 – 24.00 7 149

Fettavskiljare

Tömning av fettavskiljare (spolning och sugning av avskiljaren), inklusive 15 meter slanglängd. Spolning av anslutande rör beställs separat.

Storlek

Pris per tömning (kr)

0 – 3 m3 2 162
Extra m3 per tömningstillfälle 433

Budad tömning av fettavskiljare (spolning och sugning av avskiljaren) inom 5 arbetsdagar, inklusive 15 meter slanglängd. Spolning av anslutande rör beställs separat.

Storlek Dag o tid

Pris per budning (kr)

0 – 3 m3 Vard. 06.00 – 16.00 2601

Budad akut tömning av fettavskiljare (spolning och sugning av avskiljaren) inom 1 arbetsdag, inklusive 15 meter slanglängd. Budad innan 14.00 töms samma dag, efter 14.00 dagen efter. Spolning av anslutande rör beställs separat

Storlek Dag o tid

Pris per budning (kr)

0 – 3 m3 Vard. 06.00 – 16.00 2 917

Fosforfällor

Inför tömning av fosforfälla ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen enligt ”Föreskrifterna om avfallshantering” så att tömning kan ske med slamsug eller kranbil.

Schemalagd tömning.

Slamsugarbil inkl. förare

Pris per hämtning (kr)

Vard. 06.00 – 16.00 2 917
Kranbil inkl. förare
Vard. 06.00 – 16.00 2 917

Budad tömning av fosforfälla inom 5 arbetsdagar.

Slamsugarbil inkl. förare

Pris per hämtning (kr)

Vard. 06.00 – 16.00 4 117
Kranbil inkl. förare
Vard. 06.00 – 16.00 4 117

Extra tjänster

Tilläggsavgift för extra m3 slamavskiljare och sluten tank.

Tillägg för m3 utöver angiven volym

Pris per m(kr)

433

Tilläggsavgift extra slanglängd.

Slanglängd över 15 mete

Pris per intervall (kr)

15 – 25 155
25 – 35 214
35 – 45 271
45 – 55 328
Över 55 tillägg per tiotal meter 444

Framkörningsavgift vid bomkörning.

Framkörningsavgift

Pris per gång (kr)

761

Tilläggsavgift för liten bil.

Liten bil Pris per gång (kr)
1 730

Tilläggsavgift för tungt lock.

Tungt lock (mer än 15 kg)

Pris per gång (kr)

761

Övriga slamtömningstjänster.

Slamsugarbil inkl. förare

Pris per timme (kr)

Vard. 06.00 – 21.00 1 936
Vard. 21.00 – 06.00 2 146
Jourtaxa (lö/sö/helg) 2 722
Högtrycksspolning vard. 06.00 – 21.00 1 614

Toalettvagnar och uppsamlingstankar för disk och avloppsvatten.

Storlek

Pris per tömning (kr)

0 – 1 m3 1 324