Fosforfällor och minireningsverk

Fosforfällor och minireningsverk

Fosforfällor

Delar av kranbil

Fosforfällor finns i olika utförande, antingen hanteras materialet i lösvikt eller i en filterkassett/säck. Tömning av materialet i lösvikt sker med slamsugbil, medan tömning i säck sker med kranbil.

Filtermaterialet byts regelbundet och det använda filtermaterialet klassas som hushållsavfall, vilket innebär att det är kommunerna som ansvarar för borttransport och hantering av fosforfiltermaterialet. Det finns möjlighet till dispens för eget omhändertagande av filtermaterialet. Frågor gällande dispenser sköts av miljöavdelningen i respektive kommun, d.v.s. Miljö- och Samhällsbyggnad i Eslöv, Miljökontoret i Hörby, och Miljö- och Byggmyndigheten i Höör.

För regler kring hämtningsväg och uppställningsplats för slamsugningsfordon respektive kranfordon, se Föreskrifter om avfallshantering  bilaga 1 under avsnitt C. https://www.merab.se/privat/min-sophamtning/renhallningstaxa-riktlinjer-och-regler/renhallningsordning-och-avfallsplan/

Minireningsverk

Minireningsverk är en tekniklösning som blir allt vanligare i enskilda avloppsanläggningar. Minireningsverk är ett samlingsnamn för olika paketlösningar. Det finns många olika fabrikat och varianter. Det vanliga är att olika reningstekniker kombineras.

Minireningsverk grävs ofta ner i marken, men kan också placeras i en källare eller i ett litet skjul. Ett minireningsverk tar ofta mindre plats på tomten än en infiltrationsanläggning eller markbädd.

Minireningsverk ska slamtömmas regelbundet. Hur ofta varierar mellan olika fabrikat. Slamtömning sker med slamsugningsbil. I många fall måste en viss mängd slam lämnas kvar i minireningsverket för att behålla den biologiska aktiviteten och inte minska reningseffektiviteten. Hur mycket som ska lämnas kvar varierar mellan olika minireningsverk.

Många minireningsverk måste efter tömning också återfyllas med rent vatten, vilket inte ingår i avfallsverksamhetens ansvar, utan är fastighetsägarens eget ansvar. Kunden har själv ansvar för att hålla koll på att minireningsverket fungerar som det ska.

MERAB ansvarar för tömning, som utförs av anlitad entreprenör. Vid tömning av minireningsverk måste tömningsinstruktion finnas. Minireningsverk töms enligt taxa för slamavskiljare utan avvattning.

Taxa

Tömning av slamavskiljare och slutna tankar sker vid behov dock minst en gång per år. Tömning av fettavskiljare ska ske minst 4 gånger per år om inte särskilda skäl föreligger.

Schemalagd tömning

Tömning av slamavskiljare med avvattning, inklusive 15 meter slanglängd.

Storlek

Pris per tömning (kr)

0-3 m³ 1 118
0-3 m³ inkl. köksbrunn (0-1 m³) 1 611

Tömning av slamavskiljare utan avvattning, inklusive 15 meter slanglängd.

Storlek

Pris per tömning (kr)

0-3 m³ 1 509
0-3 m³ inkl. köksbrunn (0-1 m³) 2 024

Tömning av sluten tank, inklusive 15 meter slanglängd.

Storlek

Pris per tömning (kr)

0-3 m³ 1 609
0-3 m³ inkl. köksbrunn (0-1 m³) 2 124

Tömning av slamavskiljare för BDT-vatten (köksbrunn), inklusive 15 meter slanglängd

Storlek Pris per tömning (kr)
0-1 m³ 731

Budade tjänster

Budad tömning av slamavskiljare med avvattning inom 5 arbetsdagar, inklusive 15 meter slanglängd.

Storlek Dag o tid

Pris per budning (kr)

0-3 m³ Vardagar 06.00-16.00 1 431
0-3 m³ inkl. köksbrunn (0-1 m³) Vardagar 06.00-16.00 1 946

Budad tömning av slamavskiljare/sluten tank inom 5 arbetsdagar, inklusive 15 meter slanglängd.

Storlek Dag o tid

Pris per budning (kr)

0-3 m³ Vardagar 06.00-16.00 1 743
0-3 m³ inkl. köksbrunn (0-1 m³) Vardagar 06.00-16.00 2 258

Budad akut tömning av slamavskiljare/ sluten tank inom 1 arbetsdag, inklusive 15 meter slanglängd. Budad innan 14.00 töms samma dag, efter 14.00 dagen efter.

Storlek Dag o tid

Pris per budning (kr)

0-3 m³ Vardagar 06.00-16.00 2 471

Jourbudad tömning av slamavskiljare, sluten tank och fettavskiljare (spolning och sugning av avskiljaren), inom 4 immar, inklusive 15 meter slanglängd. Spolning av anslutande rör beställs separat.

Storlek Dag o tid Pris per budning (kr)
Slamavskiljare/tank 0-3 m³

Fettavskiljare 0-3 m³

Vardagar 16.00-06.00 5 850
Slamavskiljare/tank 0-3 m³

Fettavskiljare 0-–3 m³

Lö/sö/helg 00.00-24.00 7 556

Fettavskiljare

Tömning av fettavskiljare (spolning och sugning av avskiljaren), inklusive 15 meter slanglängd. Spolning av anslutande rör beställs separat.

Storlek

Pris per tömning (kr)

0-3 m³ 2 285
Extra m³ per tömningstillfälle 458

Budad tömning av fettavskiljare (spolning och sugning av avskiljaren) inom 5 arbetsdagar, inklusive 15 meter slanglängd. Spolning av anslutande rör beställs separat.

Storlek Dag o tid

Pris per budning (kr)

0-3 m³ Vard. 06.00-16.00 2 749

Budad akut tömning av fettavskiljare (spolning och sugning av avskiljaren) inom 1 arbetsdag, inklusive 15 meter slanglängd. Budad innan 14.00 töms samma dag, efter 14.00 dagen efter. Spolning av anslutande rör beställs separat

Storlek Dag o tid

Pris per budning (kr)

0-3 m³ Vard. 06.00-16.00 3 083

Fosforfällor

Inför tömning av fosforfälla ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen enligt ”Föreskrifterna om avfallshantering” så att tömning kan ske med slamsug eller kranbil.

Schemalagd tömning.

Slamsugarbil inkl. förare

Pris per hämtning (kr)

Vardagar 06.00-16.00 3 083
Kranbil inkl. förare
Vardagar 06.00-16.00 3 083

Budad tömning av fosforfälla inom 5 arbetsdagar.

Slamsugarbil inkl. förare

Pris per hämtning (kr)

Vard. 06.00-16.00 4 352
Kranbil inkl. förare
Vard. 06.00-16.00 4 352

Extra tjänster

Tilläggsavgift för extra m³ slamavskiljare och sluten tank

Tillägg för m³ utöver angiven volym

Pris per m³ (kr)

458

Tilläggsavgift extra slanglängd

Slanglängd över 15 meter

Pris per intervall (kr)

15-25 164
25-35 226
35-45 286
45-55 347
Över 55 tillägg per tiotal meter 469

Framkörningsavgift vid bomkörning

Framkörningsavgift

Pris per gång (kr)

804

Tilläggsavgift för liten bil

Liten bil Pris per gång (kr)
1 829

Tilläggsavgift för tungt lock

Tungt lock (mer än 15 kg)

Pris per gång (kr)

804

Övriga slamtömningstjänster

Slamsugarbil inkl. förare

Pris per timme (kr)

Vardagar 06.00-21.00 2 046
Vardagar 21.00-06.00 2 268
Jourtaxa (lö/sö/helg) 2 877
Högtrycksspolning vardagar 06.00-21.00 1 706

Toalettvagnar och uppsamlingstankar för disk- och avloppsvatten

Storlek

Pris per tömning (kr)

0-1 m³ 1 399

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window