Fosforfällor och minireningsverk

Fosforfällor och minireningsverk

Fosforfällor

Delar av kranbilFosforfällor finns i olika utförande, antingen hanteras materialet i lösvikt eller i en filterkassett/säck. Tömning av materialet i lösvikt sker med slamsugbil, medan tömning i säck sker med kranbil.

Filtermaterialet byts regelbundet och det använda filtermaterialet klassas som hushållsavfall, vilket innebär att det är kommunerna som ansvarar för borttransport och hantering av fosforfiltermaterialet. Det finns möjlighet till dispens för eget omhändertagande av filtermaterialet. Frågor gällande dispenser sköts av miljöavdelningen i respektive kommun, d.v.s. Miljö- och Samhällsbyggnad i Eslöv, Miljökontoret i Hörby, och Miljö- och Byggmyndigheten i Höör.

För regler kring hämtningsväg och uppställningsplats för slamsugningsfordon respektive kranfordon, se Föreskrifter om avfallshantering  bilaga 1 under avsnitt C. https://www.merab.se/privat/min-sophamtning/renhallningstaxa-riktlinjer-och-regler/renhallningsordning-och-avfallsplan/

Taxa

Inför tömning av fosforfälla ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen enligt ”Föreskrifterna om avfallshantering” så att tömning kan ske med slamsug eller kranbil. Alla priser är inklusive moms.

Slamsugarbil inkl. förare Pris per hämtning
Vard. 06.00 – 16.00 2 555 kr
Kranbil inkl. förare
Vard. 06.00 – 16.00 2 555 kr

Extra tjänster

 
Slamsugarbil inkl. förare Pris per hämtning
Vard. 06.00 – 16.00 3 606 kr
Kranbil inkl. förare
Vard. 06.00 – 16.00 3 606 kr

Minireningsverk

Minireningsverk är en tekniklösning som blir allt vanligare i enskilda avloppsanläggningar. Minireningsverk är ett samlingsnamn för olika paketlösningar. Det finns många olika fabrikat och varianter. Det vanliga är att olika reningstekniker kombineras.

Minireningsverk grävs ofta ner i marken, men kan också placeras i en källare eller i ett litet skjul. Ett minireningsverk tar ofta mindre plats på tomten än en infiltrationsanläggning eller markbädd.

Minireningsverk ska slamtömmas regelbundet. Hur ofta varierar mellan olika fabrikat. Slamtömning sker med slamsugningsbil. I många fall måste en viss mängd slam lämnas kvar i minireningsverket för att behålla den biologiska aktiviteten och inte minska reningseffektiviteten. Hur mycket som ska lämnas kvar varierar mellan olika minireningsverk.

Många minireningsverk måste efter tömning också återfyllas med rent vatten, vilket inte ingår i avfallsverksamhetens ansvar, utan är fastighetsägarens eget ansvar. Kunden har själv ansvar för att hålla koll på att minireningsverket fungerar som det ska.

MERAB ansvarar för tömning, som utförs av anlitad entreprenör. Vid tömning av minireningsverk måste tömningsinstruktion finnas. Minireningsverk töms enligt taxa för slamavskiljare utan avvattning.

Tömning av slamavskiljare och slutna tankar sker vid behov dock minst en gång per år. Tömning av fettavskiljare ska ske minst 4 gånger per år om inte särskilda skäl föreligger.

Schemalagd tömning

Tömning av slamavskiljare med avvattning, inklusive 15 meter slanglängd.

Storlek

Pris per tömning (kr)

0 – 3 m3 927
0 – 3 m3 inkl. köksbrunn (0–1 m3) 1 335

Tömning av slamavskiljare utan avvattning, inklusive 15 meter slanglängd.

Storlek

Pris per tömning (kr)

0 – 3 m3 1 251
0 – 3 m3 inkl. köksbrunn (0–1 m3) 1 678

Tömning av sluten tank, inklusive 15 meter slanglängd.

Storlek

Pris per tömning (kr)

0 – 3 m3 1 333
0 – 3 m3 inkl. köksbrunn (0–1 m3) 1 760

Tömning av slamavskiljare för BDT-vatten (köksbrunn), inklusive 15 meter slanglängd

Storlek Pris per tömning (kr)
0 – 1 m3 606

Budade tjänster

Budad tömning av slamavskiljare med avvattning inom 5 arbetsdagar, inklusive 15 meter slanglängd.

Storlek Dag o tid

Pris per budning (kr)

0 – 3 m3 Vard. 06.00 – 16.00 1 186
0 – 3 m3 inkl. köksbrunn (0–1 m3) Vard. 06.00 – 16.00 1 613

Budad tömning av slamavskiljare/sluten tank inom 5 arbetsdagar, inklusive 15 meter slanglängd.

Storlek Dag o tid

Pris per budning (kr)

0 – 3 m3 Vard. 06.00 – 16.00 1 444
0 – 3 m3 inkl. köksbrunn (0–1 m3) Vard. 06.00 – 16.00 1 871

Budad akut tömning av slamavskiljare/ sluten tank inom 1 arbetsdag, inklusive 15 meter slanglängd. Budad innan 14.00 töms samma dag, efter 14.00 dagen efter.

Storlek Dag o tid

Pris per budning (kr)

0 – 3 m3 Vard. 06.00 – 16.00 2 047

Jourbudad tömning av slamavskiljare, sluten tank och fettavskiljare (spolning och sugning av avskiljaren), inom 4 immar, inklusive 15 meter slanglängd. Spolning av anslutande rör beställs separat.

Storlek Dag o tid Pris per budning (kr)
Slamavskiljare/tank.0–3 m3

Fettavskiljare 0–3 m3

Vard. 06.00 – 16.00 4 848
Slamavskiljare/tank.0–3 m3

Fettavskiljare 0–3 m3

Lö/sö/helg 00.00 – 24.00  6 262

Fettavskiljare

Tömning av fettavskiljare (spolning och sugning av avskiljaren), inklusive 15 meter slanglängd. Spolning av anslutande rör beställs separat.

Storlek

Pris per tömning (kr)

0 – 3 m3 1 894
Extra m3 per tömningstillfälle 379

Budad tömning av fettavskiljare (spolning och sugning av avskiljaren) inom 5 arbetsdagar, inklusive 15 meter slanglängd. Spolning av anslutande rör beställs separat.

Storlek Dag o tid

Pris per budning (kr)

0 – 3 m3 Vard. 06.00 – 16.00 2 278

Budad akut tömning av fettavskiljare (spolning och sugning av avskiljaren) inom 1 arbetsdag, inklusive 15 meter slanglängd. Budad innan 14.00 töms samma dag, efter 14.00 dagen efter. Spolning av anslutande rör beställs separat

Storlek Dag o tid

Pris per budning (kr)

0 – 3 m3 Vard. 06.00 – 16.00 2 555

Fosforfällor

Inför tömning av fosforfälla ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen enligt ”Föreskrifterna om avfallshantering” så att tömning kan ske med slamsug eller kranbil.

Schemalagd tömning.

Slamsugarbil inkl. förare

Pris per hämtning (kr)

Vard. 06.00 – 16.00 2 555
Kranbil inkl. förare
Vard. 06.00 – 16.00 2 555

Budad tömning av fosforfälla inom 5 arbetsdagar.

Slamsugarbil inkl. förare

Pris per hämtning (kr)

Vard. 06.00 – 16.00 3 606
Kranbil inkl. förare
Vard. 06.00 – 16.00 3 606

Extra tjänster

Tilläggsavgift för extra m3 slamavskiljare och sluten tank.

Tillägg för m3 utöver angiven volym

Pris per m(kr)

379

Tilläggsavgift extra slanglängd.

Slanglängd över 15 mete

Pris per intervall (kr)

15 – 25 136
25 – 35 187
35 – 45 237
45 – 55 288
Över 55 tillägg per tiotal meter 389

Framkörningsavgift vid bomkörning.

Framkörningsavgift

Pris per gång (kr)

667

Tilläggsavgift för liten bil.

Liten bil Pris per gång (kr)
1 515

Tilläggsavgift för tungt lock.

Tungt lock (mer än 15 kg)

Pris per gång (kr)

667

Övriga slamtömningstjänster.

Slamsugarbil inkl. förare

Pris per timme (kr)

Vard. 06.00 – 21.00 1 696
Vard. 21.00 – 06.00 1 879
Jourtaxa (lö/sö/helg) 2 384
Högtrycksspolning vard. 06.00 – 21.00 1 414

Toalettvagnar och uppsamlingstankar för disk och avloppsvatten.

Storlek

Pris per tömning (kr)

0 – 1 m3 1 159