Asbestavfall och asfalt

Asbestavfall och asfalt

Asbestavfall

Asbest är klassat som farligt avfall. Den som river asbest ska göra en anmälan eller ansökan om rivningslov hos kommunen.

Det finns också ett omfattande regelverk kring transport av asbestavfall. Avfallet ska transporteras fuktat i behållare eller tät säck som ska vara märkt ”Innehållandeasbest”. Hantering av asbest är reglerat i Arbetsmiljöverkets bestämmelser och ska lämnas till deponering.

EXEMPEL PÅ ASBESTHALTIGT MATERIAL

• skivor och plattor för tak och väggar

• i fogmassor

• fix till kakel

• ventilationstrummor

• värmeisolering

• vissa golvmattor

• fönsterbänkar

OMHÄNDERTAGANDE AV ASBESTAVFALL

MERAB, kan ta emot asbestavfall på Rönneholms avfallsanläggning i Stehag. Om du väljer en annan mottagare försäkra dig om att de är godkända för denna typ av avfallshantering. Vid tveksamheter kontakta din kommun.

Asfalt

Asfalt som inte är baserat på stenkolstjära bör återvinnas. Verksamhet som omfattar krossning och återanvändning av asfalt ska anmälas till kommunen. Innehåller asfalten stenkolstjära ska den tas om hand som farligt avfall.

OMHÄNDERTAGANDE AV ASFALT

Försäkra dig om att mottagaren är godkända för denna typ av avfallshantering. Vid tveksamheter kontakta din kommun.