Miljövänlig avfallshantering

Miljövänlig avfallshantering

Rivningsavfallet i Sverige uppskattas till flera miljoner ton per år, varav endast en liten del återvinns idag. Genom en kretsloppsanpassad hantering skulle en större del kunna återvinnas.

Innan rivning och renovering är det viktigt att farliga ämnen och material identifieras vid en inventering. Inventeringen är en förutsättning för att bygg- och rivningsavfallet ska kunna tas omhand på ett säkert sätt.

Byggherren ska ansöka om rivningslov eller göra anmälan för rivning till kommunen.

För att uppfylla kraven i plan- och bygglagen och miljöbalken ska alla som bygger och river sortera avfallet. Genom sortering av avfallsmaterialet är det möjligt att:

  • öka återanvändningen
  • öka materialåtervinningen
  • samla in farligt avfall på ett kontrollerat sätt
  • minska mängderna som deponeras

Sortering av bygg- och rivningsavfall bör ske på plats. I undantagsfall kan central sortering i efterhand accepteras. Sortering vid källan minskar nedsmutsning och förorening av restprodukter som kan återanvändas. Det underlättar också återanvändning och återvinning. Källsortering bör ske i byggandets alla olika skeden: nyproduktion, underhåll, ändrings- samt rivningsarbeten.

Farligt avfall och brännbart avfall ska förvaras skilt från varandra och annat avfall före borttransport. Deponering av brännbart avfall är förbjudet.

Den som gett upphov till avfallet har ansvar för att se till att det omhändertas på ett korrekt sätt. Förvissa er om att de ni lämnar avfallet till, har de tillstånd som krävs för sin hantering.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window