Farligt avfall och annat specialavfall

Farligt avfall och annat specialavfall

Innan rivningen påbörjas ska inventering av rivningsmaterial genomföras. Farligt avfall bör plockas bort innan övriga delar rivs. Detta avfall ska sorteras ut och hanteras separat vid källan. Därefter ska det transporteras bort av godkänd transportör och tas om hand av godkänd mottagare.

Farligt avfall definieras i avfallsförordningen (SFS 2011:927), bilaga 2. Där listas branschspecifika avfallsslag numrerade med avfallskoder.

Exempel på var farligt avfall kan finnas

Tak

Eternittak innehåller farliga asbestsfibrer som frigörs då de går sönder. Mellan- och undertak kan också innehålla farligt avfall.

Väggar

Kvicksilver kan finnas i brytare, givare, termometrar, termostater och asbest kan finnas i rörgenomgångar. I väggar kan även finnas radon i betongvägg, blyinfattade fönster, elektriska komponenter m.m.

Golv

Bly kan finnas i gjutjärnsskarvar i avloppsrör, blyplåt, och kablar. PCB kan finnas i fogmassor, halksäkra golv, äldre plastgolv, kondensatorer. Sanering av PCB ska anmälas till miljönämnden i din kommun i god tid innan den genomförs. Sanering/rivning av PCB regleras i Förordning (2007:19) om PCB m.m.

Grund

Tryckimpregnerat virke, träslipers innehåller kreosot

Mark

Asfalt baserat på stenkolstjära. I äldre vägbeläggningskonstruktioner (fram till1973) kan stenkolstjära förekomma. P.g.a. ett högt innehåll av PAH klassas denna asfalt som farligt avfall. Denna typ av asfalt förekommer främst i de understa lagren av beläggningskonstruktionen. Finns risk att schakt och jord kan vara förorenat, så är det avfallsproducenten skyldighet att med prov säkerställa avvikande ämne till mottagaren

Löst/övrigt

CFC (freoner) t ex i isolering, kylar, frysar och kylanläggningar. Lysrör och kvicksilverlampor. Färgburkar, batterier, rengöringsmedel

Omhändertagande och transport av farligt avfall

Farligt avfall är omfattande och i ovan beskrivs en del exempel. Särskild hänsyn ska tas till arbetsmiljön och även transporten av det farliga avfallet är reglerat i miljöbalken. För information om vilka godkännanden samt vilka tillstånd som krävs för att få transportera farligt avfall, kontakta din kommun. Kontaktuppgifter hittar du på den här sidan till höger.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window