Producentansvar

Producentansvar

Producentansvar innebär att de som producerar en vara har ett miljöansvar, producenten är skyldig att ta hand om varan även efter konsumenternas slutanvändning. Följande avfallsslag omfattas av producentansvar och ska lämnas på materialbolagens insamlingsplatser:

• Förpackningar

• El och elektroniska produkter

• Batterier

• Däck och bilar

OMHÄNDERTAGANDE AV AVFALL SOM OMFATTAS AV PRODUCENTANSVARET

Däck och bilar lämnas till auktoriserade mottagare medan övrigt vanligtvis tas emot på återvinningscentraler. Förpackningar från verksamheter och eller producentansvarsmaterial från industri tas emot på särskilda mottagningsställe i respektive kommun.

MERAB kan på våra återvinningscentraler ta emot det mesta avfall med producentansvar. Om du väljer en annan mottagare förvissa dig om att de är godkända för mottagning av den avfallstyp det gäller. Vid tveksamhet, så kontakta din kommun För mer information om producentansvar och insamlingssystem, se www.naturvardsverkets.se, www.ftiab.se samt www.el-kretsen.se.